33.212

Grondslagen nieuwe bezuinigingen kinderopvangtoeslagDit wetsvoorstel wijzigt in verband met nieuwe bezuinigingen in de kinderopvang de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. In 2012 zijn al een aantal maatregelen binnen de kinderopvangtoeslag doorgevoerd. Om aanvullende maatregelen in 2013, zoals aangekondigd in de brief Kinderopvangtoeslag vanaf 2012 (EK 31.322, nr. 138) van 6 juni 2011 mogelijk te maken moet de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen op een aantal technische punten worden aangepast.

Met dit voorstel wordt een grondslag gecreëerd om het recht op kinderopvangtoeslag aan te kunnen passen.   

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.212, A) is op 7 juni 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en D66 stemden voor. Tijdens de plenaire behandeling op 10 juli 2012 is de motie-Sent (PvdA) c.s. over de trend in het aantal uren dat vrouwen werken (EK 33.212, G) ingediend. Na een toezegging (T01548) van de minister heeft de indienster de motie dezelfde avond weer ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

23 maart 2012

titel

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

Met deze wetswijziging wordt het volgende geregeld

  • Er wordt een grondslag gecreëerd om het recht op het aantal uren kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders te koppelen aan het traject naar werk.
  • Er wordt een grondslag gecreëerd om een inkomensonafhankelijke eigen bijdrage per gezin mogelijk te maken.
  • Er wordt een grondslag gecreëerd om de in de kinderopvangtoeslag bestaande vaste voet af te kunnen bouwen.
  • De uitvoering van het uitkeren van de vaste voet voor doelgroepouders, nu uitgevoerd door gemeentes en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, gaat over naar de Belastingdienst/Toeslagen. De gehele uitvoering van de kinderopvangtoeslag komt daarmee voor rekening van de Belastingdienst/ Toeslagen.
  • De extra toelage die gemeenten uitkeren boven de kinderopvangtoeslag, aan de hand van bij regeling vastgestelde percentages, wordt gewijzigd (het zogenoemde koa-kopje). Het vaststellen van de percentages wordt een beleidsvrijheid van individuele gemeenten.

Documenten