33.297

Intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleidDit wetsvoorstel strekt tot intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid (Wom). Deze intrekking was reeds aangekondigd in de nota «Integratie, binding en burgerschap» (Integratienota) van 16 juni 2011 (TK 32.824, nr. 1PDF-document).

In de Integratienota is opgenomen dat er geen specifiek beleid gericht op afzonderlijke groepen meer zal worden gerealiseerd en dat voortaan algemene maatregelen die uitgaan van de verantwoordelijkheid van betrokkenen en van maatschappelijke instellingen, leidend zijn. Het wettelijke overleg met vaste gesprekspartners waarmee de minister minimaal drie keer per jaar overleg voert, zal plaatsmaken voor een meer flexibele vorm van dialoog aan de hand van actualiteit en bepaalde thema’s die zowel beter aansluit bij de huidige behoefte van de rijksoverheid om met uiteenlopende groepen en individuen in contact te zijn, als bij mogelijk andere groepen om met de overheid in contact te treden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.297, nr. 2) is op 12 maart 2013 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 juni 2013 als hamerstuk afgedaan. De fractie van GroenLinks is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

8 juni 2012

titel

Intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid in verband met de herijking van de overlegvorm over het integratiebeleid

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten