33.367

Wijziging financiering scholingssysteem voor leden van de ondernemingsraadMet dit wetsvoorstel wordt de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gewijzigd in verband met de wijziging van de financiering van het scholingssyteem voor leden van de ondernemingsraad. De voorgestelde wijziging is gebaseerd op een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) dat de volgende elementen bevat:

 • – 
  afschaffing van de zogenaamde WOR-heffing, die ondernemingen die onder de verplichting vallen een OR in te stellen momenteel moeten afdragen ter bevordering van de scholing en vorming van OR-leden;
 • – 
  een expliciet wettelijk verankerd scholingsrecht voor OR-leden c.q. een expliciete plicht voor werkgevers om hun OR-leden de scholing te laten genieten die zij voor de vervulling van hun taak nodig achten;
 • – 
  een wettelijke geschillenregeling;
 • – 
  bevoegdheid voor de SER om een richtbedrag voor scholing per dag(deel) vast te stellen dat als richtsnoer dient voor het scholingsbudget van de OR;
 • – 
  een vorm van kwaliteitsbewaking van het opleidingsaanbod en monitoring van de werking van de nieuwe structuur.

Naast deze wijziging van de financiering van het scholingssysteem wordt met dit wetsvoorstel het recht van de ondernemingsraad op informatie over zeggenschapsverhoudingen binnen internationale concerns verduidelijkt en vervalt de verplichte bemiddeling in het kader van de geschillenprocedure.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.367, A) is op 14 februari 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 juni 2013 zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

14 september 2012

titel

Aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden in verband met wijziging van de financiering van het scholingssysteem voor leden van de ondernemingsraad en enkele andere wijzigingen van deze wet

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

27