33.816

Langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperkingDit wetsvoorstel verlengt in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering de toezichttermijnen op voormalige tbs-ers en overige zeden- en geweldsdelinquenten. De terugkeer van zedendelinquenten en zware geweldsdelinquenten in de maatschappij na een vrijheidsstraf of terbeschikkingstelling leidt regelmatig tot maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid. Hiermee kunnen deze delinquenten langer onder intensief toezicht komen te staan, zodat bij (dreigende) terugval en (dreigende) recidive sneller kan worden ingegrepen.

Met dit voorstel wordt het mogelijk om, indien nodig, levenslang toezicht te houden op zeden- en geweldsdelinquenten. De maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege bij de terbeschikkingstelling komt te vervallen. De minimumduur van de proeftijd van de bijzondere voorwaarden wordt gelijk aan die van de minimumduur van de proeftijd van de algemene voorwaarde van de voorwaardelijke invrijheidsstelling (vi). Ook wordt het bij voorwaardelijke invrijheidsstelling mogelijk om de proeftijd te verlengen. Voor tbs-ers van wie de tbs (definitief) is geëindigd en voor zware geweldsdelinquenten en voor zedendelinquenten van wie de gevangenisstraf is geëindigd of van wie de voorwaardelijke invrijheidsstelling na een gevangenisstraf is geëindigd kunnen persoonlijke gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel worden opgelegd. Hierbij kan gedacht worden aan voorwaarden om aan het gedrag te werken of ten aanzien van zijn bewegingsvrijheid in de samenleving.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.816, A) is op 18 september 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, SGP, VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, PvdA en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 24 november 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, GroenLinks, PvdD en D66 stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

25 november 2013

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdeliquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

37