Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Het Kabinet Rutte II streeft naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij tweedeling op de arbeidsmarkt tussen mensen met een vaste baan en flexwerkers wordt verminderd. Werkzekerheid moet, in plaats van baanzekerheid, het overkoepelende uitgangspunt van het hedendaagse arbeidsmarktbeleid worden. Het wetsvoorstel geeft vorm aan afspraken in het Regeerakkoord van PvdA en VVD, in het Sociaal Akkoord 2013 en in de Begrotingsafspraken 2014.

Het voorstel bevat in dat verband maatregelen op drie terreinen:

  • stroomlijning van de regels voor ontslag: het voorstel laat de bestaande routes via het Uitvoeringsinstituut werk en inkomen (UWV) en de kantonrechter in stand, maar schrijft dwingend voor in welke gevallen welke ontslagroute moet worden gevolgd. Verder wordt de ontslagvergoeding omgevormd tot een transitievergoeding. Deze is bedoeld als compensatie voor het ontslag en om de overgang naar nieuw werk te vergemakkelijken;
  • verbetering van de rechtspositie van flexwerkers door een aantal maatregelen die het oneigenlijk en langdurig gebruik van flexibele arbeidsrelaties moeten ontmoedigen. De maatregelen moeten ertoe leiden dat werkgevers er sneller toe overgaan hun werknemers met een tijdelijk arbeidscontract in vaste dienst te nemen;
  • aanpassing van de werkloosheidsregelingen, onder andere verkorting van de maximale duur van de Werkloosheidswet (WW). Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat werkloze werknemers eerder werk aanvaarden (activerender maken van werkloosheidsuitkeringen).

Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 33.818, A) op 18 februari 2014 aangenomen. Bontes, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor. GroenLinks wenste geacht te worden tegen de artikelen 668a en 673 gestemd te hebben.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juni 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en D66 stemden voor. De tijdens de plenaire behandeling op 3 juni 2014 ingediende motie-Backer (D66) c.s. over het monitoren van de werking van de wet (EK 33.818, F) is op 10 juni 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en D66 stemden voor.

Op voorstel van het Lid Rinnooy Kan (D66) hebben de Eerste Kamercommissies voor Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 8 november 2016 besloten tot het voeren van een mondeling overleg met de minister van SZW en met de staatssecretaris van Financiën over de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt. Dit mondeling overleg vond plaats op 7 februari 2017. De commissies hebben op 28 februari 2017 het verslag (EK 34.550 XV / 34.550 IX, E) van dit mondeling overleg uitgebracht.


Kerngegevens

ingediend

29 november 2013

titel

Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Artikel XXXII, onderdelen A en B, kan terugwerken tot een bij dat besluit te bepalen tijdstip


Documenten

125
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-125] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-125] documenten