33.949

Initiatiefvoorstel-Agnes Mulder en Nijboer Wet toezicht kredietuniesDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Nijboer (PvdA) wijzigt de Wet op het financieel toezicht en een aantal andere wetten. Het voorstel beoogt heldere kaders te scheppen waarbinnen kredietunies in Nederland kunnen worden opgericht en werkzaam zijn. Een kredietunie is in het voorstel een coöperatie waarvan de leden op grond van hun beroep of bedrijf zijn toegelaten tot het lidmaatschap van de coöperatie, die haar bedrijf maakt van het bij haar leden aantrekken van opvorderbare gelden en van het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen aan haar leden ten behoeve van de beroeps- of bedrijfsuitoefening van die leden. De initiatiefnemers willen met hun voorstel nieuwe initiatieven met betrekking tot ondernemingsfinanciering, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), ruimte geven. 

Het voorstel werd oorspronkelijk mede-ingediend door het voormalige Tweede Kamerlid Van Hijum (CDA). Na diens vertrek uit de Tweede Kamer heeft het Tweede Kamerlid Nijboer de verdediging van het voorstel overgenomen.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.949, A) is op 24 maart 2015 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 april 2015 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

28 mei 2014

titel

Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Nijboer tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten