33.961

Vervanging sanctiemechanisme van de Wet houdbare overheidsfinanciën door een correctiemechanismeDit voorstel wijzigt de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof). Het voorstel beoogt de mogelijkheid voor de minister van Financiën om het EMU-saldo van de decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) via een sanctiemechanisme te beheersen door een correctiemechanisme bij een dreigende, meerjarige, overschrijding van de vastgestelde norm voor het EMU-saldo. 

De vervanging van het sanctiemechanisme door een correctiemechanisme is conform het amendement van het lid Koolmees c.s. zoals ingediend (en later verworpen) bij de behandeling van het wetsvoorstel Hof in de Tweede Kamer (TK 33.416, nr. 23). Het kabinet heeft geoordeeld dat het amendement recht doet aan het belang van bestuurlijk overleg, de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gezond maken – en houden – van de overheidsfinanciën en de gelegenheid voor de Staten-Generaal om toepassing van het correctiemechanisme te bespreken, wanneer dit aan de orde zou zijn. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.961, A) is op 10 maart 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de ChristenUnie stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 mei 2015 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de ChristenUnie is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

14 juni 2014

titel

Aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten