34.015

Toekenning inkomensondersteuning aan personen die een AOW-uitkering ontvangenDit voorstel wijzigt de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag. Het voorstel vervangt de tegemoetkomingsregeling op grond van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB). De MKOB wordt ingetrokken. Met het voorstel wordt een wettelijke inkomensondersteuning voor ouderen geïntroduceerd die afhankelijk is van de AOW-opbouw.

In de Miljoenennota 2014 heeft de regering aangekondigd een aantal regelingen te willen stroomlijnen door de invoering van de huishoudentoeslag. Ook is toen aangekondigd dat de tegemoetkoming op grond van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen en de Regeling koopkrachttegemoetkoming niet-KOB-gerechtigden met een AOW-pensioen komen te vervallen. In een brief van 14 april 2014 heeft de regering aangegeven dat invoering van de huishoudentoeslag per 2015 niet mogelijk is vanwege juridische en uitvoeringstechnische consequenties en dat opties verkend zullen worden om het toeslagenstelsel te hervormen om de doelstelling van het eenvoudiger en fraudebestendiger maken van het gehele toeslagenstelsel te kunnen realiseren. Daarbij gaf het kabinet aan dat voor een ingeboekte bezuiniging een alternatief pakket aan maatregelen zal worden gezocht dat voldoet aan de oorspronkelijke doelstellingen en past bij dit eindbeeld. Daarnaast is als onderdeel van het pakket voorzien in een inkomensondersteuning voor ouderen die afhankelijk is van de opbouwjaren op grond van de AOW en die de effecten van het afschaffen van de MKOB zal verzachten.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 34.015, A) is op 9 december 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, D66, GroenLinks, PvdA, Groep Kuzu/Öztürk en PvdD stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 januari 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SP, PvdD en OSF stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

4 september 2014

titel

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via