Dit voorstel wijzigt de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten. Per 1 juli 2015 is de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting in werking getreden. Gebleken is dat met het oog op het beter kunnen uitvoeren van de daarmee gewijzigde Woningwet, in die Woningwet een aantal technische wijzigingen en wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen moet worden aangebracht. Daarbij gaat het om correctie van onjuiste verwijzingen, redactionele fouten, verheldering van bepalingen die onduidelijkheid opleveren en aanvulling of toevoeging van delegatiebepalingen.

Van de gelegenheid is gebruikgemaakt om ook een aantal technische wijzigingen en wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen in enkele andere wetten op het gebied van wonen.

Met dit voorstel wordt de Wet van 24 september 1998 tot wijziging van de Woningwet inzake vergunningvrije bouwwerken in beschermde stads- en dorpsgezichten (Stb. 1998, 582) ingetrokken omdat deze wet is uitgewerkt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 20 december 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 januari 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

4 mei 2016

titel

Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Artikel VI kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

29