34.519 (R2071)

Vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en bestrijding van identiteitsfraudeDit voorstel van Rijkswet beoogt het schrappen uit de Paspoortwet van de regeling die bepaalt dat bij de aanvraag van een nieuw reisdocument een proces-verbaal van de politie moet worden overgelegd, in het geval dat het oude reisdocument is verloren of gestolen.

Daarnaast bevat dit voorstel nog twee andere kleine wijzigingen met betrekking tot de aanvraagprocedure of in verband met fraudebestrijding:

  • de verlaging van de leeftijd van zestien naar twaalf jaren voor vervangende toestemming door de rechter bij de paspoortaanvraag door een handelingsonbekwame;
  • het van rechtswege laten vervallen van een reisdocument bij een gewijzigd burgerservicenummer.

Ten slotte bevat het voorstel nog enige redactionele aanpassingen als gevolg van de Jeugdwet die op 1 januari 2015 in werking is getreden ter vervanging van de Wet op de jeugdzorg, en de Wet basisregistratie personen die op 6 januari 2014 in werking trad.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 20 april 2017 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 mei 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

8 juli 2016

titel

Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten