34.550 IV

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2017Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van Koninkrijksrelaties en van het BES-fonds voor 2017.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 8 december 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2016 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

Stand van zaken moties en toezeggingen

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) heeft bij brief van 28 oktober 2016 enige vragen gesteld naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen en moties (EK, A). De commissie heeft op 29 november 2016 de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 november 2016 zoals opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg (EK, D) besproken.

De commissie heeft op 4 april 2017 een mondeling overleg met de minister van BZK over de stand van zaken van de openstaande toezeggingen en de moties gevoerd (EK, M).

Sint Eustatius

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) heeft op 30 mei 2016 de brief van de minister van BZK over de instelling van een Commissie van Wijzen (EK, N met bijlagen) besproken en ziet het eindrapport van de Commissie van Wijzen over het functioneren van het openbaar lichaam Sint Eustatius met belangstelling tegemoet

De commissie heeft dit rapport (EK, 34.877 / 34.550 IV, A) op 5 februari 2018 ontvangen en besprak deze op 6 februari 2018.

Aanstelling waarnemend Gezaghebber Sint Eustatius

De commissie heeft op 7 maart 2017 de brief van de minister van BZK inzake de stand van zaken over de aanstelling van de waarnemens Gezaghebber van Sint Eustatius besproken. De commissie gaat hierover in overleg treden met de minister.

AMvRB Plannen van Aanpak Landstaken Curacao en Sint Maarten

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) heeft op 9 februari 2016 de brief in reactie op de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van de voortgangsrapportages Curacao en Sint Maarten in het kader van toezegging T01222 en het voornemen de AMvRB Plannen van Aanpak Landstaken Curacao en Sint Maarten niet te verlengen (EK , F met bijlage) vastgesteld. De commissie heeft op 1 maart 2016 het verslag van een schriftelijk overleg van 17 februari 2016 over de Plannen van Aanpak Landstaken Curacao en Sint Maarten (EK, G met bijlage) besproken. De commissie besluit vooralsnog het overleg tussen de minister en de Tweede Kamer ter zake te volgen en komt er desgewenst op een later tijdstip op terug.

De behandeling van dit onderwerp wordt voorgezet onder de Begrotingstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2018 (34.775 IV)

evaluatie justitiële rijkswetten

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) bespreekt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie (V&J) ter aanbieding van het eindverslag Evaluatiecommissie Justitiële rijkswetten (EK, A met bijlage) na ontvangst van de kabinetsreactie. Zie ook toezegging T01225.

De behandeling van dit onderwerp wordt voorgezet onder de Begrotingstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2018 (34.775 IV)


Kerngegevens

ingediend

20 september 2016

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-99] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-99] documenten

Sociale media menu


Volg via