34.813

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldienstenDit voorstel implementeert de Europese richtlijn nr. 2015/2366 van 25 november 2015PDF-document betreffende betalingsdiensten in de interne markt (PSD II) in de Nederlandse wetgeving. Daartoe worden de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming gewijzigd.

PSD II vervangt PSD I en heeft drie doelstellingen. Ten eerste het versterken van een interne Europese markt voor kaartbetalingen, internetbetalingen en mobiele betalingen. Ten tweede het stimuleren en faciliteren van innovaties, onder meer door het reguleren van verschillende betaaldiensten die zijn ontstaan na de publicatie van PSD I, zoals betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten. Tot slot beoogt PSD II gesignaleerde problemen van PSD I, zoals het gebruik van achterhaalde of vage begrippen, te verhelpen.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 11 september 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FvD.

Tegen: PVV, PvdD en SP.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 december 2018 als hamerstuk afgedaan. PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

23 oktober 2017

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

50