34.932

Verlenging van de termijn waarmee militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behoudenMet dit wetsvoorstel wordt in de luchtvaartwetgeving de voorziene overgangstermijn andermaal verlengd waarbinnen de aanwijzingen van militaire luchtvaartterreinen moeten worden vervangen door luchthavenbesluiten. Reden is dat de oorspronkelijk voorziene termijnen te kort bleken te zijn om voor alle acht militaire luchthavens een luchthavenbesluit tot stand te brengen.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 5 juli 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

10 april 2018

titel

Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt, onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
  • 2. 
    Indien het voorstel van wet tot Intrekking van de Wet raadgevend referendum (34.854) tot wet is of wordt verheven en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Documenten