34.939

Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbeschermingDit wetsvoorstel past de Nederlandse regelgeving aan ten behoeve van de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG  en de Uitvoeringswet zijn op 25 mei 2018 in werking getreden. Op die datum is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ingetrokken.

Met dit voorstel worden technische wijzigingen aangebracht in een groot aantal wetten waarin verwijzingen zijn opgenomen naar de Wbp of waar nog gebruik wordt gemaakt van verouderde terminologie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 3 juli 2018 aangenomen.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FvD. 

Tegen: PVV.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2018 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

18 april 2018

titel

Aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit kan worden bepaald dat deze wet terugwerkt tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. 


Documenten