35.499

Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingenIn deze vierde incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2020 (35.300 VIII) gecorrigeerd. Drie eerdere ISB's (35.441, 35.464 en 35.481) bevatte ook al correcties van de OCW-begroting voor 2020.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 2 juli 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 juni 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 19 juni 2020 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 19 juni 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 19 juni 202


Documenten

9