35.501

Novelle maatregelen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingenDeze novelle wijzigt het wetsvoorstel terugkeer en vreemdelingenbewaring (Wtvb). Hiermee komt er een passend regime voor noodsituaties ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen, waarbij de groep kwetsbare vreemdelingen en vreemdelingen die zich normaal gedragen worden ontzien.

Met dit voorstel krijgt de directeur van een inrichting voor vreemdelingenbewaring de bevoegdheid om bij ernstige orde- en veiligheidsproblemen een "lockdown" in te stellen, waarbij vreemdelingen gedurende 23 uur per dag kunnen worden opgesloten in hun cel. Daarnaast wordt het door een wijziging van het afwegingskader voor vrijheidsbeperking van vreemdelingen mogelijk om de in 2020 opgerichte Handhaving- en Toezichtlocatie (HTL) te handhaven. Voor de HTL komen asielzoekers in aanmerking die binnen de opvang van het Centraal Orgaan Asielzoekers ernstige overlast veroorzaken en waarvan de impact op de bewoners en medewerkers zo ernstig is, dat plaatsing in een aparte opvang noodzakelijk is.

Ook komt er een nieuwe regeling voor vreemdelingen die niet vallen onder het toepassingsbereik van de EU-Terugkeerrichtlijn, de EU-Opvangrichtlijn of de Dublin-verordening. Het gaat daarbij om vreemdelingen die hier illegaal verblijven maar die in een andere lidstaat een verblijfsstatus hebben en om rondtrekkende statushouders die EU-breed in diverse lidstaten voor problemen zorgen. Ook Unieburgers veroorzaken soms overlast. Het is voor deze groepen belangrijk dat zij vertrekken naar het land van herkomst of naar het land dat de verblijfsstatus heeft verleend, eventueel met dwang en voorafgaande bewaring als dat nodig is.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Bij brief van 11 april 2022 heeft de staatssecretaris van J&V aangekondigd een gewijzigde novelle in te dienen.


Kerngegevens

ingediend

20 juni 2020

titel

Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

17