35.512

Kaderwet overige JenV-subsidiesDit wetsvoorstel voor een Kaderwet overige JenV-subsidies verduidelijkt het regime voor alle door een bewindspersoon van het Ministerie van Justitie en Veiligheid verstrekte subsidies. Met dit voorstel wordt aangesloten bij de systematiek van kaderregelgeving die de meeste ministeries gebruiken.

De subsidies die worden verstrekt op grond van andere wetten in formele zin zoals bijvoorbeeld: Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet op het notarisambt zijn uigezonderd van deze Kaderwet.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 11 februari 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 maart 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 juni 2020

titel

Regels over het verstrekken van subsidies door de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming en tot intrekking van de Wet Justitie-subsidies (Kaderwet overige JenV-subsidies)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten