Dit voorstel omvat wijzigingen van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet om:

–een (hogere) huurverhoging toe te staan wanneer de verhuurder de huurder eerder op verzoek van de huurder een tijdelijke huurkorting heeft gegeven;

–en huurgewenning mogelijk te maken.

Daarnaast omvat dit wetsvoorstel een wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II gericht op het verlengen van de termijnen voor voorlopige investeringsverklaringen verhuurderheffing als bedoeld in die wet die eindigen in 2020.

Het voorstel bevat ook wijzigingen van de Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland, gericht op het mogelijk maken van inwerkingtreding van die wet op verschillende momenten voor de verschillende eilanden.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A herdruk) is op 8 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: SP, PvdD en Van Kooten-Arissen

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 maart 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nanninga, VVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV, FVD, Fractie-Otten en ChristenUnie.

Tegen: SP en PvdD.

Dit wetsvoorstel werd door de Eerste Kamer plenair gezamenlijk behandeld met het Initiatiefwetsvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488) en het wetsvoorstel Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (35.518).


Kerngegevens

ingediend

3 juli 2020

titel

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt, met uitzondering van artikel IV, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Artikel IV treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.


Documenten

44