35.704

Incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Herstel ToeslagenDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) bevat de verwerking in de begroting 2021 van het ministerie van Financiën van maatregelen die worden genomen om gedupeerde ouders te compenseren in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagen.

Door de aanvaarding door de Tweede Kamer van het amendement Lodders en Van Weyenberg (TK, 4) over een moratorium wordt in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) een afkoelingsperiode opgenomen waardoor rust en ruimte wordt gecreëerd met als doel om te komen tot een goede afwikkeling van de schulden van de ouders die behoren tot de hersteloperatie toeslagen.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 11 februari 2021 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 maart 2021 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) besprak op 26 oktober 2021 de brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane van 14 oktober 2021 met een actualisatie van een aantal onderwerpen binnen de Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (EK 35.704 / 35.468, L met bijlagen) en de brief van 11 oktober 2021PDF-document van de Nationale ombudsman aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane ter aanbieding van het rapport 'Klacht gegrond, maar geen oplossing: tweede rapportage monitor klachtbehandeling Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)'PDF-document.

De commissie heeft op 23 november 2021 besloten begin 2022 met een brede kring van genodigden, waaronder de Nationale Ombudsman, te spreken over de voortgang van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Te zijner tijd zal gekeken worden of de Eerste Kamerwerkgroep zelfevaluatie betrokken dient te worden bij (de organisatie van) deze bijeenkomst.

De commissie heeft op 5 oktober 2021 besloten de brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane van 30 september 2021 (EK 35.704 / 35.468, J met bijlagen) ter aanbieding van de achtste voortgangsrapportage over de hersteloperatie kinderopvangtoeslag te betrekken bij de Algemene financiële beschouwingen en/of bij het pakket Belastingplan 2022.


Kerngegevens

ingediend

15 januari 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 29 januari 2021. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 29 januari, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 29 januari 2021.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten