35.798

Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelenIn deze tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begrotingsstaat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2021 (35.570 XV) gewijzigd. Het voorstel bevat de budgettaire verwerking van het onderdeel kwijtschelden publieke schulden van de Toeslagenherstelactie. Over de beleidsmatige inhoud van het onderdeel kwijtschelden publieke schulden is de Kamer geïnformeerd met de brief over de budgettaire aspecten van het kwijtschelden van publieke schulden van 8 april 2021 (EK 35.704 / 35.468, F).


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 8 juli 2021 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

8 april 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 8 april van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 8 april, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 8 april.


Documenten