35.801

Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerdenIn deze incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2021 (35.570 VII) gewijzigd. Het voorstel bevat de budgettaire verwerking van het onderdeel kwijtschelden publieke schulden van de Toeslagenherstelactie. Over de beleidsmatige inhoud van het onderdeel kwijtschelden publieke schulden is de Kamer geïnformeerd met de brief over de budgettaire aspecten van het kwijtschelden van publieke schulden van 8 april 2021 (EK 35.704 / 35.468, F).


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 8 juli 2021 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

8 april 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 12 april 2021. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 12 april, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 12 april 2021.


Documenten