35.570 VII

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, C) is op 9 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2020 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 26 januari 2021 besloten de brief van de minister van BZK van 22 januari 2021 over de eerste Monitor Ouderenhuisvesting (EK 35.347 / 35.570 VII, R en bijlage) door te geleiden naar de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) (naar aanleiding van de motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over geschikte woningen voor ouderen (EK 35.347, L).

De Commissie BiZa/AZ levert op 23 februari 2021 inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van 22 januari 2021.

Het College van Senioren (CvS) van de Eerste Kamer heeft op 19 januari 2021 ingestemd met het voorstel van het lid Ganzevoort (GroenLinks) c.s. voor een themadebat over de relatie tussen de centrale overheid en decentrale overheden, en meer specifiek over de balans tussen taken, bevoegdheden en financiering.

Dit themadebat is voorzien voor 30 maart 2021.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2020

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-126] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-126] documenten