35.892

Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozingDit wetsvoorstel versterkt in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren het handhavingsinstrumentarium in dierenwelzijnszaken. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een groot deel van de voorstellen zoals opgenomen in de "contourenbrief houdverbod" van 30 juni 2017. Hiermee kan door de aangescherpte maatregelen nog doeltreffender en sneller worden opgetreden bij de aanpak van diermishandeling en dierverwaarlozing en wordt handhaving beter toegespitst op de situatie.

Met dit voorstel worden de mogelijkheden om een houdverbod op te leggen uitgebreid en wordt het aanhitsen van dieren strafbaar als misdrijf. Daarnaast worden onder meer enkele bestuursrechtelijke maatregelen geïntroduceerd of verruimd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 16 mei 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, CDA, PVV, PvdD, SGP, DENK, JA21, BBB, BIJ1, Groep Van Haga en Lid Omtzigt.

Tegen: FVD.

Afwezig: Lid Gündoğan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 mei 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 juli 2021

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het aanhitsen van dieren (Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

40