Verslag van de vergadering van 30 mei 2023 (2022/2023 nr. 34)

Aanvang: 21.20 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het aanhitsen van dieren (Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing) (35892);
  • het wetsvoorstel Regels aangaande een tijdelijke uitwisseling van persoonsgegevens ter identificering van de ouders die gedupeerd zijn als gevolg van problemen bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag en geconfronteerd zijn met uithuisplaatsing van kinderen (Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT) (36275);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake verder vullen gasopslag Bergermeer) (36313).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? De heer Janssen namens de SP.

De heer Janssen i (SP):

Voorzitter, dank u wel. De SP wil graag aantekening bij het wetsvoorstel Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens (36275).

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Janssen.

De leden van de fractie van de SP wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Regels aangaande een tijdelijke uitwisseling van persoonsgegevens ter identificering van de ouders die gedupeerd zijn als gevolg van problemen bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag en geconfronteerd zijn met uithuisplaatsing van kinderen (Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT) (36275) te hebben kunnen verenigen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan kijk ik even naar de stemmingen die thans aan de orde zijn. Ik heet de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, die namens de regering bij deze stemmingen aanwezig is, opnieuw van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Dan heb ik begrepen dat de heer Rosenmöller het woord wenst.

De heer Rosenmöller i (GroenLinks):

Voorzitter, dank u wel. Omdat ik, zoals u weet, bestuurder ben bij pensioenfonds ABP, ben ik namens onze fractie geen woordvoerder voor pensioenen en heb ik mij de afgelopen periode altijd, zowel intern als extern, verschoond van alle gesprekken over de Wtp en pensioenen.

Dan rest vervolgens nog de vraag: wel of niet deelnemen aan de stemming? Niet stemmen zou de uitslag van de stemming beïnvloeden. Het meest zuiver is dat het niet uitmaakt of ik deelneem aan de stemming of iemand anders namens onze fractie. Daarom volg ik de fractie in alle stemmingen over de Wet toekomst pensioenen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Rosenmöller. Dan de heer Otten.

De heer Otten i (Fractie-Otten):

Voorzitter. Wij hebben de Gedragscode integriteit van de Eerste Kamer. Daar heb ik het ook over gehad in mijn termijn. Ik zou een punt van orde willen maken. Ik kan ze er natuurlijk niet toe dwingen, maar ik roep degenen die deel uitmaken van een bestuur van een pensioenfonds, zoals de heer Rosenmöller en mevrouw Oomen, op om zich te onthouden van de stemming en niet te pairen met andere fracties.

De voorzitter:

Dank u wel. We krijgen eerst nog een aantal andere stemmingen, dus ik stel voor dat we … De opmerking van de heer Otten ging niet over de stemming die we nu gaan hebben, maar als u daarover een opmerking wilt maken, meneer Van Strien, dan staat dat u vrij.

De heer Van Strien i (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Ik wil het voorstel van de heer Otten ondersteunen, ook al gaat het over de stemmingen van straks, over de pensioenen. Het punt is nu aan de orde. Ik ben met hem van mening dat met name de drie vertegenwoordigers die dikbetaalde banen hebben in besturen van pensioenfondsen, zich hier terug zouden moeten trekken van de stemmingen. Ze moeten niet pairen, maar zich gewoon terugtrekken van de stemmingen. Uiteraard kunnen we dat niet afdwingen, maar dit is de ultieme proof van de Gedragscode integriteit, lijkt me.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Strien. Het woord wordt gevraagd door de heer Van Rooijen.

De heer Van Rooijen i (50PLUS):

Voorzitter. Mijn ordevoorstel over al of niet een tweederdemeerderheid, trek ik in.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Dan voeren we dat af van de stemmingslijst. Dan de heer Knapen.

De heer Knapen i (CDA):

Voorzitter. Er is hier een aantal keren gesproken over het functioneren van Eerste Kamerleden in relatie tot allerlei andere functies die ze hebben. Ik heb al eerder gezegd dat wij in onze fractie, ook op grond van de afspraken die we hier hebben gemaakt, een transparante en integere afweging hebben gemaakt wat verstandig is en wat niet. Als je in dit tijdsgewricht zuiver wilt zijn op het gebied van belangenverstrengeling, moet je eigenlijk een fulltime Eerste Kamer hebben. Als je een fulltime Eerste Kamer hebt, zou je 'm eigenlijk moeten afschaffen. Dit is een ongelukkige aanleiding om een serieuze discussie te voeren over allerlei afwegingen die wij hebben te maken. Het is iets te gemakkelijk om enkele leden in diskrediet te brengen nadat ze een integere afweging hebben gemaakt met alle plussen en minnen die helaas misschien wel te genuanceerd zijn voor dat debat dat wij hier kort door de bocht dreigen te voeren. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Knapen. Dan de heer Koole.

De heer Koole i (PvdA):

Voorzitter. Ik zou ook een ordevoorstel willen doen. De heer Van Rooijen heeft zijn ordevoorstel net ingetrokken. Ik zou hetzelfde voorstel willen doen dat wij wel stemmen over of we met tweederdemeerderheid moeten stemmen over de Wet toekomst pensioenen dan wel met een volstrekte meerderheid, zodat duidelijk is wat de Kamer vindt en de Voorzitter daarna de conclusie kan trekken en een voorstel voor stemming aan de Kamer kan doen.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan gaan we dat weer opvoeren op de stemmingslijst.