Dit voorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De voorgestelde wijzigingen vloeien onder andere voort uit door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale verzekeringsbank (SVB) aangedragen knelpunten in de uitvoering. Het gaat hierbij om tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen en verheldering van bepaalde punten.

Daarnaast dienen enkele voorstellen ter verduidelijking en nadere invulling van eerder gemaakte beleidskeuzes en het herstellen van omissies. Met de voorgestelde wijzigingen worden geen substantiële beleidswijzigingen beoogd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, D) op 18 november 2021 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, Lid Omtzigt, CDA, BBB, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: JA21 en SGP.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 december 2021 als hamerstuk afgedaan. De SGP-fractie is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij brief van 10 november 2021 (EK 35.897 / 35.374, B) gereageerd op de brief van de staatssecretaris van SZW van 4 november 2021 over het opnemen van de inhoud van het aangenomen gewijzigd amendement van de leden Peters en Bruins over het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld (TK 35.374, 11) van het wetsvoorstel inzake de wijziging van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen (35.374) in dit verzamelwetsvoorstel.

De staatssecretaris heeft bij brief van 16 november 2021 gereageerd op de commissiebrief van 10 november (EK 35.897 / 35.374, C met bijlage). Met deze brief informeerde de staatssecretaris de Eerste Kamer ook over zijn voornemen het wetsvoorstel inzake de wijziging van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen (35.374) in te trekken.


Kerngegevens

ingediend

27 augustus 2021

titel

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, waarbij de artikelen IA, II, onderdeel B, III, onderdeel aA, VI, onderdeel E, VII, VIII, onderdeel Ba, X, onderdelen Ea en G, XA, XVIIIA, XVIIIB, XIX, XX, onderdeel A, XXIII, onderdeel Aa, XXXII, onderdeel Da, XXXIII, onderdeel Ba, kunnen terugwerken.


Documenten

49