35.898

Verlenging werkingsduur Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopnemingDit wetsvoorstel verlengt de werkingsduur van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming (33.573) met twee jaren tot 1 januari 2024.

De Experimentenwet maakt bij verkiezingen als bedoeld in de Kieswet en de Wet algemene regels herindeling experimenten mogelijk met: 1) een model stembiljet dat per e-mail aan de Nederlandse kiezers in het buitenland kan worden toegezonden; 2) een centrale opzet van de stemopneming op gemeentelijk niveau op een of meer locaties.

Aangezien de experimenten goede resultaten opleveren, zijn de wetsvoorstellen Definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland (35.670) en Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (35.489) ingediend die voorzien in verankering van de experimenten in de Kieswet. Zodra deze wetsvoorstellen in werking zijn getreden, vervalt de Experimentenwet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 28 oktober 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 november 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

27 augustus 2021

titel

Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten