35.975 I

Wijziging begrotingsstaat Koning 2021 (Najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van de Koning. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 16 december 2021 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 januari 2022 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

1 december 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2021.


Documenten