36.136

Wet leeruitkomsten hoger onderwijsDit wetsvoorstel voorziet in de verankering van het in 2016 gestarte experiment leeruitkomsten dat vraaggericht deeltijds en duaal hoger onderwijs voor werkende en werkzoekende volwassenen in het hoger beroepsonderwijs mogelijk maakt in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Met deze verankering worden de bevoegdheden uit het experiment leeruitkomsten uitgebreid voor alle deeltijd en duale opleidingen in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Tevens wordt accreditatie van onvolledige opleidingen mogelijk gemaakt.

Doel van dit voorstel is het creëren van meer ruimte voor persoonlijke leerroutes binnen de opleiding, waardoor beter tegemoet kan worden gekomen aan de behoeften van studenten, onderwijsinstellingen en de arbeidsmarkt. Hierdoor kan een opleiding, naast het bestaan uit een van tevoren vastgesteld geprogrammeerd onderwijsaanbod dat in principe alle studenten doorlopen, ook bestaan uit eenheden van leeruitkomsten die op een leerwegonafhankelijke wijze kunnen worden ingevuld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 12 maart 2024 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdD, DENK, Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, BBB, JA21, FVD en PVV.

Tegen: SP en GroenLinks-PvdA.

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 12 juni 2024 de nota naar aanleiding van het verslag (EK, C met bijlage) ontvangen. De inbreng voor het tweede verslag vindt plaats op 2 juli 2024.


Kerngegevens

ingediend

20 juni 2022

titel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

32