36.155

Verbetering handhaving en controle wegvervoersectorDit wetsvoorstel implementeert EU-Verordening 2020/1055PDF-document over ontwikkelingen in de wegvervoersector in de Wet wegvervoer goederen (Wwg), de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten. De verordening is onderdeel van het Europese mobiliteitspakket. Het Europese mobiliteitspakket beoogt bestaande regelgeving over het goederen- en personenvervoer te verbeteren en bij te dragen aan een veilige, efficiënte en sociaal verantwoordelijke wegvervoersector. Hiermee wordt verduidelijkt welke eisen en sancties zullen worden toegepast.

Met dit voorstel wordt aan de Wwg toegevoegd dat de beroepsverordening ook van toepassing is op beroepsgoederenvervoer dat wordt verricht met een vrachtauto met een toelaatbare maximummassa van meer dan 2,5 ton. De grens van meer dan 500 kg laadvermogen blijft gelden. Ook komen er extra regels voor cabotage. Cabotage is vervoer van goederen over de weg in het binnenland voor rekening van buitenlandse vervoerders. Met de EU-Verordening kunnen niet alleen de vervoersondernemingen maar ook verzenders, expediteurs en subcontractanten aansprakelijk worden gesteld wanneer zij wisten of hadden moeten weten dat de vervoersdiensten waartoe zij opdracht gaven een inbreuk inhielden op EU-Verordening 1072/2009PDF-document over toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. Daarnaast zijn er wijzigingen met betrekking tot de eis van werkelijke en duurzame vestiging en de eis van financiële draagkracht. Ook wordt een aantal onderdelen toegevoegd aan het nationale elektronische register dat lidstaten moeten aanhouden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 2) is op 17 november 2022 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 december 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 juni 2022

titel

Wijziging van de Wet wegvervoer goederen, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2020/1055 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 houdende wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1071/2009, (EG) nr. 1072/2009 en (EU) 1024/2012 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de wegvervoersector (PbEU 2020, L 249)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten