Verslag van de vergadering van 6 december 2022 (2022/2023 nr. 11)

Aanvang: 13.33 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

- de brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal d.d. 30 november 2022 ter aanbieding van het voorstel tot vaststelling van de Regeling vertrouwelijke stukken Eerste Kamer 2022 (CLIII, letter A);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg (35943);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico's te verbieden (36102);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998, de Wet financiële markten BES en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2022-II) (36131);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet wegvervoer goederen, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2020/1055 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 houdende wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1071/2009, (EG) nr. 1072/2009 en (EU) 1024/2012 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de wegvervoersector (PbEU 2020, L 249) (36155);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake opvang ontheemden Oekraïne, coalitieakkoordmiddelen en veiligheidsgelden) (36175);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne) (36181).

De wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heb begrepen dat de heer Nicolaï heeft verzocht het voorstel tot vaststelling van de Regeling vertrouwelijke stukken Eerste Kamer 2022, dat ik namens de Huishoudelijke Commissie aanbied, van de hamerstukkenlijst af te voeren. Ik kijk even rond om te zien of de Kamer zich kan vinden in dat verzoek. Dat is het geval. Dan is hiermee de Regeling vertrouwelijke stukken van de hamerstukkenlijst afgevoerd.

Verlangt iemand aantekening bij de wetsvoorstellen? Dat is niet het geval.