Dit wetsvoorstel beoogt een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te wijzigen. De wijzigingen betreffen zowel de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving als wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisaties. Het wetsvoorstel bevat onder andere wijzigingen die voortvloeien uit door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale verzekeringsbank (SVB) aangedragen aandachtspunten in de uitvoering.

Daarnaast dienen enkele voorstellen ter verduidelijking en nadere invulling van eerder gemaakte beleidskeuzes en om omissies te herstellen. Met de voorgestelde wijzigingen worden geen substantiële beleidswijzigingen beoogd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, B) op 13 december 2022 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV en FVD.

Tegen: Groep Van Haga.

De fractie van de SGP is aantekening verleend dat zij geacht wenst te worden tegen artikel XVII, onderdeel C, te hebben gestemd.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

3 oktober 2022

titel

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2023)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit kan worden bepaald dat de artikelen XV, XIX en XXII, onderdeel A, onderdeel 3, onderdeel b, terugwerken tot en met 1 januari 2022.
  • 2. 
    Artikel V, onderdeel A, van deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2023. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2022, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 januari 2023.

Documenten

23