36.425

Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormenMet dit wetsvoorstel worden aanpassingen voorgesteld van het kwalificatiebeleid voor (buitenlandse) rechtsvormen voor Nederlandse fiscale doeleinden. In dit voorstel wordt in de eerste plaats voorgesteld om het Nederlandse kwalificatiebeleid voor rechtsvormen te codificeren en twee aanvullende methodes in de wet te introduceren. Daarnaast wordt voorgesteld om het zogenoemde toestemmingsvereiste te laten vervallen, waardoor o.a. de zelfstandige vennootschapsbelastingplicht van de open commanditaire vennootschap vervalt. Met deze aanpassingen loopt Nederland internationaal meer in de pas.

Het Nederlandse kwalificatiebeleid voor rechtsvormen is op bepaalde punten internationaal afwijkend, hetgeen kan leiden tot kwalificatieverschillen. Kwalificatieverschillen houden in dat het ene land een lichaam als niet-zelfstandig belastingplichtig beschouwt, terwijl het andere land dat lichaam wel als zelfstandig belastingplichtig beschouwt. Deze verschillen kunnen resulteren in dubbele belasting van opbrengsten, in dubbele aftrek van kosten of in een kostenaftrek zonder dat daar opbrengst tegenover staat. Om dergelijke verschillen te voorkomen wordt voorgesteld om het Nederlandse kwalificatiebeleid aan te passen.

Deze voorgestelde (materiële) wijzigingen werken door in de inkomsten-, vennootschaps-, dividend-, bron-, erf-, schenk- en overdrachtsbelasting en treden in werking op 1 januari 2025. In het voorstel van wet wordt voorzien in overgangsrecht (met doorschuifmogelijkheden) dat geldt met ingang van 1 januari 2024.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2024 c.a.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 26 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, PVV en BBB.

Tegen: Groep Van Haga en FVD.

Afwezig: Lid Ephraim en Lid Gündoğan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: FVD.

De plenaire behandeling van dit voorstel en de andere wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan 2024 c.a. vond plaats op 11 en 12 december 2023. Een derde termijn vond plaats op 19 december 2023. Tijdens deze debatten zijn 24 moties ingediend.

Op 7 november 2023 vond een openbare technische briefing over de wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan plaats, inclusief de twee betrokken wetsvoorstellen.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten tot codificatie en aanvulling van het fiscale kwalificatiebeleid inzake buitenlandse rechtsvormen en tot afschaffing van de zelfstandige belastingplicht van de open commanditaire vennootschap (Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.
  • 2. 
    In afwijking van het eerste lid treden de artikelen I tot en met VIII in werking met ingang van 1 januari 2025.

Documenten

28