Delegatie naar de Benelux Interparlementaire AssembleeDe Benelux Interparlementaire Assemblee, doorgaans het Beneluxparlement genoemd, adviseert de regeringen van België, Nederland en Luxemburg over onder meer buitenlands beleid, mensenrechten, tarieven, douanerechten, waterwegen, uitlevering en auteursrechten.

Het Beneluxparlement bestaat uit 49 leden:

  • 21 uit België
  • 21 uit Nederland
  • 7 uit Luxemburg

en evenzoveel plaatsvervangende leden.

Organisatie Beneluxraad

Het Beneluxparlement telt 7 commissies:

commissie voor Buitenlandse vraagstukken

commissie voor Financiën en Mobiliteit

commissie voor Economische Aangelegenheden, Landbouw en Visserij

commissie voor Justitie en Binnenlandse Zaken

commissie voor Grensoverschrijdende samenwerking

commissie voor Duurzame ontwikkeling- Persoonsgebonden aangelegenheden

commissie voor Duurzame ontwikkeling- Territoriaal-gebonden aangelegenheden

Elke commissie telt 12 leden, 5 Belgische, 5 Nederlandse en 2 Luxemburgse. De commissies vergaderen doorgaans in Brussel.

Fracties

De leden van het Beneluxparlement hebben ook zitting in politieke groepen of fracties. Er zijn 3 fracties:

Socialistische fractie

Liberale fractie

Christelijke fractie

Naast de vakcommissies kent het Beneluxparlement een aantal bestuurlijke commissies:

Permanent Comité

Het Permanent Comité bestaat uit 16 leden: de 3 bureauleden, de 7 commissievoorzitters, de 3 fractieleiders (een socialist, een liberaal en een christelijke) en de 3 voorzitters van de nationale afvaardigingen.

Als leidend orgaan is het Permanent comité belast met de organisatie van het Beneluxparlement. Het neemt maatregelen in verband met het personeel en de uitgaven. Het legt de rekeningen, begrotingen en voorstellen tot wijziging van het Reglement ter goedkeuring voor aan het Beneluxparlement.

Het Bureau

Het Bureau bestaat uit de voorzitter en de 2 ondervoorzitters die afkomstig zijn uit de 3 landen. Zij worden verkozen in de plenaire vergadering voor een duur van 2 jaar.

Het Bureau is belast met het dagelijks beheer en neemt de nodige initiatieven in het belang van het Beneluxparlement. Het bereidt de vergadering van het Permanent comité voor.

De Voorzitter wordt verkozen voor 2 jaar. Hij is afkomstig uit het land waar het Beneluxparlement zetelt. De voorzitter is onder meer belast met de bijeenroeping en de leiding van de werkzaamheden, het doen naleven van het Reglement en de orde, de overzending aan de commissies van mededelingen en de vertegenwoordiging van het Beneluxparlement. Als ombudsman ontvangt hij klachten van burgers over de foutieve toepassing van de Beneluxwetgeving en over handelingen die ingaan tegen de geest van de Benelux. Hij onderzoekt hun ontvankelijkheid en legt ze, zo nodig, voor aan de bevoegde commissie.

Tot het Uitgebreid Bureau behoren ook de voorzitters van de nationale afvaardigingen en van de fracties

Wat doet het Beneluxparlement?

Het Beneluxparlement brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de regeringen van de drie landen, optredend in het Comité van Ministers. Die adviezen kan het parlement uitbrengen in de vorm van resoluties.

Vroegere taken

Het vroegere Benelux-verdrag richtte zich vooral op:

de totstandkoming en de werking van een economische unie

de samenwerking tussen de drie landen op het gebied van het buitenlands beleid

culturele toenadering tussen en de eenmaking van het recht in de drie landen

Nieuwe doelstellingen

Het herziene Benelux-verdrag heeft 2 doelstellingen toegevoegd, namelijk de duurzame ontwikkeling en de samenwerking op het gebied van justitie en politie. De aandacht van het Beneluxparlement richt zich de afgelopen jaren steeds meer op deze nieuwe terreinen.

Vierjarige gemeenschappelijk werkprogramma

Het parlement buigt zich jaarlijks over het 4-jarige gemeenschappelijk werkprogramma van het Comité van Ministers en over de per jaar opgestelde werkplannen, zoals die op basis van dat werkprogramma worden opgesteld door het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie te Brussel. Ook behandelen de vakcommissies van het parlement het jaarlijks door het Comité van Ministers uit te brengen Gezamenlijk Verslag dat een overzicht bevat van de in het afgelopen jaar verrichte activiteiten en hun uitkomsten.

Werkprogramma’s vakcommissies

De vakcommissies stellen jaarlijks hun eigen werkprogramma’s op. Commissies kunnen zich over die beleidsterreinen laten informeren door deskundigen uit de drie landen en kunnen zich ook door middel van het afleggen van werkbezoeken in de 3 landen ter plaatse informeren over relevante ontwikkelingen “in het veld”.

Ontwerp-aanbevelingen commissies

Indien commissies het van belang vinden dat het plenaire Beneluxparlement een uitspraak doet aan het adres van het Comité van Ministers kunnen zij een ontwerp-aanbeveling aan de plenaire vergadering voorstellen.

Vragenstellen en adviseren

Individuele leden van het parlement hebben het vragenrecht en het recht van interpellatie. Voorstellen voor resoluties kunnen worden geamendeerd door de plenaire vergadering.

Het Comité van Ministers heeft de bevoegdheid het Beneluxparlement om advies te vragen bijvoorbeeld over een nog te sluiten verdrag of andersoortige overeenkomst tussen de 3 landen.

Samenwerking andere landen

Het Beneluxverdrag voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor de Benelux-landen om samen te werken met andere Europese lidstaten of regionale samenwerkingsverbanden.

Het Beneluxparlement werkt sedert enkele jaren samen met de Baltische Assemblee en de Nordic Council. Recentelijk werden contacten gelegd met volksvertegenwoordigers uit Rheinland-Westfalen over samenwerking op justitieel gebied.

Ontstaansgeschiedenis

De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, doorgaans het Beneluxparlement genoemd, is opgericht op 5 november 1955, 3 jaar eerder dan de Benelux Economische Unie. De oprichting van dit adviserende parlementaire samenwerkingsverband kwam voort uit een wens van naoorlogse parlementariërs uit België, Nederland en Luxemburg. Deze parlementariërs wilden nauwer betrokken zijn bij de samenwerking die door de regeringen van de drie landen op tal van terreinen werd nagestreefd. Zoals buitenlands beleid, mensenrechten, tarieven, douanerechten, waterwegen, uitlevering en auteursrechten.

Nieuwe instellingsovereenkomst Beneluxparlement

De instellingsovereenkomst van het Beneluxparlement is voor onbepaalde tijd aangegaan. Het verdrag waarbij de Benelux Economische Unie in 1958 werd opgericht, is inmiddels herzien door de ondertekening van een nieuw verdrag op 17 juni 2008. Op 20 januari 2015 ondertekenden de regeringen van de drie landen, met inbegrip, wat België betreft, van de gemeenschaps- en gewestregeringen, in Brussel het Verdrag van de Benelux Interparlementaire Assemblee.

Dit verdrag is in werking getreden op 1 augustus 2019, na instemming van de parlementen van de drie landen, met inbegrip van de Belgische gemeenschaps- en gewestparlementen. De overeenkomst van 1955 nopens de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad is aldus vervallen en de nieuwe benaming is ‘Benelux Interparlementaire Assemblee’.

Nederlandse delegatie

De delegatie naar het Beneluxparlement is samengesteld uit de volgende leden en plaatsvervangende leden uit de Eerste en Tweede kamer:

Leden delegatie van de Tweede Kamer:

Samenstelling en contact van Benelux Interparlementaire Assemblee | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Leden delegatie van de Eerste Kamer:


Kamerleden sorteren op:


Leden


Plaatsvervangende leden