Dinsdag 29 januari 2019, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 17:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Bespreking opties voor voortzetting behandeling wetsvoorstel (aangehouden op 22 januari 2019)

3.
34940

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

Nadere procedure

4.
32847 / Toezeggingen T02280 en T02580

Integrale visie op de woningmarkt

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 januari 2019 inzake beantwoording Kamervragen Staat van de Woningmarkt 2018 (32847, O)

5.
30874 (R1818)

Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen

Bespreking eventuele nieuwe datum derde termijn behandeling wetsvoorstel

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen