Dinsdag 19 mei 2020, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 18:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

5.
Eerste rapport Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

Brief minister LNV van 5 maart 2020 (35334, O)

Inbreng schriftelijk overleg

8.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen