Dinsdag 1 december 2020, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 27 november jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

3.
35282

Wet taal en toegankelijkheid

Procedure

5.
35352

Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Bespreking van het voorstel van het lid Schalk (SGP) voor het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State

7.
E200026

Commissiemededeling: Een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers 2020-2025

Inbreng voor schriftelijk overleg

11.
Rondvraag


Korte aantekeningen