Dinsdag 19 januari 2021, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 18:50 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35521

Tweede incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 inzake Urgendamiddelen

Voorbereidend onderzoek

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen