35.347

Spoedwet aanpak stikstofDoelstelling van dit wetsvoorstel is om de huidige stikstofbelasting verder terug te brengen en het intensiveren van het natuurherstel.

Het wetsvoorstel voorziet in aanvullende instrumenten om deze aanpak mogelijk te maken, namelijk door:

  • de mogelijkheid op te nemen voor een bij ministeriële regeling in te stellen drempelwaarde of een stikstofregistratiesysteem voor nader te omschrijven categorieën van projecten en andere handelingen;
  • een grondslag op te nemen voor regels te stellen bij ministeriële regeling om de stikstofuitstoot door de veehouderij via het veevoerspoor aanmerkelijk terug te dringen;
  • te voorzien in versnelde procedures op grond van de Crisis- en herstelwet ten aanzien van besluiten die noodzakelijk zijn voor bescherming, verbetering en herstel van de natuur in Natura 2000-gebieden.

Verder voorziet het wetsvoorstel in het vervallen van de vergunningplicht voor activiteiten met niet-significante effecten voor Natura 2000-gebieden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is op 5 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga.

Tegen: PVV, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, DENK, FVD en Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, D66, ChristenUnie, SGP, OSF, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten.

Tegen: PVV, GroenLinks, SP, PvdD, PvdA en FVD.

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel werden 7 moties ingediend waarover ook op 17 december is gestemd.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 8 september 2020 besloten om op 22 september 2020 inbreng te leveren voor een nader schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg van 1 september 2020 met de minister van LNV over de stand van zaken subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) (EK, P) (naar aanleiding van toezegging T02825 Informeren over aanmeldingen voor warme sanering varkenshouderij), gezamenlijk met de inbreng voor een schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van LNV van 19 augustus 2020 inzake bijstelling pakket aanpak stikstofproblematiek (EK, 35.334, V en bijlage).

De commissie bespreekt op 22 september 2020 de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van 7 september 2020 inzake toezegging ten aanzien van de woningbouw (EK 35.347 / 32.847, Q met bijlagen) (naar aanleiding van toezegging T02824 De minister voor M&W te vragen of de Kamer op de hoogte gesteld kan worden van de voortgang van woningbouw in het westen en toezegging T02280 Duur scheefwonen).


Kerngegevens

ingediend

25 november 2019

titel

Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-101] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-101] documenten