Dinsdag 6 juli 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

AGENDA IS HERZIEN VANWEGE TOEVOEGING AGENDAPUNT OVER DE BRIEF INZAKE DE MOTIE-NICOLAÏ

3.35526 / 25295, BR (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS over voorgenomen regelgeving op het terrein van COVID-19 en bijbehorende planning; Infectieziektenbestrijding

Bespreking

5.35695, E en T03138 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Motie-Nicolaï (PvdD) over toetsing of terecht een beroep kon worden gedaan op het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheid; Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer; Toezegging Verslag bijeenkomst vervoerders aanbieden (35.526)

Bespreking brief en status motie/toezegging
6.Voorstel zenden rappelbrief toezeggingen en moties covid-19 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen