35.526

Tijdelijke wet maatregelen covid-19Dit wetsvoorstel dient ter vervanging van de noodverordeningen waarin de maatregelen ter bestrijding van het covid-19 virus op dit moment zijn vastgelegd. Hiermee wordt het mogelijk om voor de periode na de zomer van 2020 noodzakelijke maatregelen te nemen ter bestrijding van het covid-19 virus en die maatregelen te kunnen op- of afschalen. Het wetsvoorstel is gericht op een balans tussen enerzijds de noodzaak van snelheid en flexibiliteit van handelen en anderzijds de noodzaak van democratische legitimatie en waarborgen voor de bescherming van grondrechten.

Met dit wetsvoorstel wordt aangesloten bij de bestuurlijke verhoudingen die buiten crisissituaties van toepassing zijn. Dat wil zeggen dat bevoegdheden niet meer bij de veiligheidsregio’s, maar op gemeentelijk niveau komen te liggen, met controlemogelijkheden van de gemeenteraad.

De wet en de daarop gebaseerde maatregelen vervallen in beginsel drie maanden nadat de wet in werking is getreden. Aangezien niet duidelijk is hoe het verloop van de verspreiding van de epidemie van het covid-19 virus er uit zal zien en nog onduidelijk is wanneer middelen ter bescherming tegen het covid-19 virus – zoals een vaccin – beschikbaar komen, voorziet de wet in de mogelijkheid van eerdere maar ook latere beëindiging. Elke drie maanden moet een nieuwe verlengingsbeslissing aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is op 13 oktober 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie met uitzondering van het lid Voordewind.

Tegen: SP, Krol, PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK, PVV, FVD en Van Haga en het lid Voordewind (ChristenUnie).

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 oktober 2020 na hoofdelijke stemming aangenomen.

Voor: 48 stemmen (CDA, D66, VVD, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SGP, OSF en 50PLUS)

Tegen: 24 stemmen tegen (Fractie-Otten FVD, PVV, PvdD en SP)

Tijdens het debat zijn vier moties ingediend.

De commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) gaan een commissiebrede brief sturen naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 24 december 2020.

De commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) leveren op 19 januari 2021 inbreng over de brief van de ministers van VWS, van I&W en van J&V over de negatieve testverklaring voor het internationaal openbaar personenvervoer per bus en trein (EK 35.526, T met bijlage).

De commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) leveren op 19 januari 2021 inbreng over de brief van de ministers van VWS, van J&V, van BZK en van I&W over de verplichte negatieve testuitslag voor lucht- en scheepvaart (EK,

35.526, U met bijlage)

De Eerste Kamercommissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt op 19 januari 2021 de brief Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regeling van de ministers van VWS, van J&V en van BZK van 12 januari 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verlenging van de verzwaarde maatregelen voor onderwijsinstellingen en kinderopvang (EK, V met bijlage).

commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) de brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regeling tot wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met het verlengen van het maatregelenpakket (EK W, met bijlagen).

De commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreken op 19 januari 2021 de brief van de minister van VWS ter aanbieding van twee ministeriële regelingen negatieve testuitslag (van een antigeentest) voor internationaal personenvervoer (EK, Y met bijlagen).

De commissies J&V, voor VWS en voor BiZa/AZ hebben bij brief van 10 december 2020 vragen gesteld over de uitvoering van de motie-Janssen c.s. over bepalende zeggenschap Staten-Generaal bij verlenging Tijdelijke wet maatregelen covid-19. De minister voor VWS heeft bij brief van 24 december 2020 gemeld meer tijd nogid te hebben voor de beantwoording (EK, X). De commissies overwegen in overleg te treden met de Tweede Kamercommissies na beantwoording door de minister van VWS. De commissies hebben op 15 december 2020 kennisgenomen van de brief van 8 december 2020 (EK 35.526, Q).

De commissies nemen kennis van de brief van 14 december 2020 (EK 35.526, R met bijlagen). Zij wachten het antwoord op de brief van 10 december 2020 inzake de motie Janssen c.s. (EK 35 526, L) over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 af en zullen dan nader spreken over hun (informatie)positie gedurende de Covid-19-crisis.

De Eerste Kamer heeft bij brief van 13 oktober 2020 verzocht om voorlichting over dit voorstel (EK, D). De Eerste Kamer heeft bij brief van 22 oktober 2020 de voorlichting van de Raad van State over dit wetsvoorstel (EK, F) ontvangen. Zie voor een samenvatting van de voorlichting de website van de Raad van State.

Op 7 juli 2020 vond een mondeling overleg plaats van de commissies voor VWS, voor J&V en voor BiZa/AZ met de ministers van VWS, J&V en BZK over de COVID-19, tegen de achtergrond van de aangekondigde Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (EK 25.295 / 35.300 VI, I herdruk). Naar aanleiding van dit overleg hebben de commissies op 15 juli 2020 een schriftelijke reactie gestuurd aan de drie betrokken ministers. Het videoverslag van dit overleg treft u hier aan.


Kerngegevens

ingediend

13 juli 2020

titel

Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-120] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-120] documenten