Dinsdag 18 januari 2022, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35639, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW inzake de actuele ontwikkelingen op het EU-voorstel richtlijn toereikende minimumlonen in de EU; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

Bespreking verslag schriftelijk overleg over actuele ontwikkelingen op het dossier inzake het EU-voorstel 'Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU'

3.
T02795 / 34956, I

Toezegging Informeren over plannen rondom vereenvoudiging banenafspraak (34.956); Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voortgangsrapportages 2020 en de geactualiseerde werkagenda’s Banenafspraak van de overheids- en onderwijssectoren; Deactivering van de quotumheffing

Bespreking

4.
32043, AY

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over de evaluatie van de Uniforme Rekenmethodiek (URM) Deel I; Toekomst pensioenstelsel

Vaststelling brief

5.
26448, D

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stand van de uitvoering sociale zekerheid december 2021; Structuur van de uitvoering werk en inkomen

Bespreking

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen