Dinsdag 19 april 2022, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 17:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.35526 / 25295, EC

Brief van de minister van VWS over de voorbereiding van het Koninklijk Besluit houdende de zesde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19; Infectieziektenbestrijding

Bespreking en desgewenst inbreng voor schriftelijk overleg

5.35526 / 25295, DZ en EA en 25295, AC en AF

Brief van de ministers van VWS, van J&V en voor LZS ter aanbieding van het rapport Aanpak coronacrisis, deel 1; Brief van de ministers van VWS, van J&V en de minister voor LZS met de kabinetsreactie op het rapport Aanpak Coronacrisis, Deel 1; Brief van de minister van VWS over drie opties voor een wettelijke grondslag voor maatregelen ter bestrijding van covid-19 op de lange termijn; Brief van de ministers van VWS en van SZW over de langetermijnaanpak COVID-19; Infectieziektenbestrijding

Inbreng schriftelijk overleg
6.35526 / 25295, EB

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over COVID-19-maatregelen; Infectieziektenbestrijding

Bespreking verslag schriftelijk overleg

7.35925 VI / 25295, I

Brief van de ministers van J&V, BZK, OCW en de minister voor LZS en de staatssecretaris van OCW van 14 april 2022 met een reactie op vragen over intimidaties en bedreigingen in de samenleving naar aanleiding van covid-19-beleid

Bespreking verslag schriftelijk overleg

8.25295, AG

Brief van de minister van VWS over de beleidsagenda pandemische paraatheid; Infectieziektenbestrijding

Bespreking

10.Rondvraag


Korte aantekeningen