JBZ-Raad (32.317); brief inzake Verslag JBZ Raad 13 en 14 oktober 2016 (EK, GZ). .

2 november 2016
hoort bij ... E160028 - Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herziening Opvangrichtlijn)
E160027 - Voorstel voor een verordening inzake uniforme beschermingsnormen en rechten voor vluchtelingen en personen die vallen onder subsidiaire bescherming (Kwalificatieverordening)
E160026 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een uniforme procedure in de Unie en tot intrekking van Richtlijn 2013/32/EU (Procedureverordening)
E160025 - Voorstel voor een verordening tot oprichting van een EU-hervestigingskader en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad
E160022 - Commissiemededeling over een nieuw partnerschapskader met derde landen in het kader van de Europese migratieagenda
E160015 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van Eurodac (herschikking)
E160014 - Voorstel voor een verordening betreffende het asielagentschap van de Europese Unie
E160013 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van de Dublin III-verordening
E160009 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 2016/399 betreffende het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES)
E160008 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en gegevens over weigering van toegang ten aanzien van derdelanders die de buitengrenzen van de EU overschrijden
E160007 - Commissiemededeling over krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid
E150048 - Voorstel voor een verordening inzake een Europees reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
E150047 - Voorstel voor een verordening inzake de Europese Grens- en Kustwacht en tot intrekking van verordening (EG) Nr. 2007/2004, verordening (EG) Nr. 863/2007 en raadsbesluit 2005/267/EG
E150016 - Gezamenlijke mededeling over de aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa: de rol van het externe optreden van de EU
E150010 - Commissiemededeling: Een Europese migratieagenda
E130041 - Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie