E160027
  ruit icoon
Laatste revisie: 30-10-2018

E160027 - Voorstel voor een verordening inzake uniforme beschermingsnormen en rechten voor vluchtelingen en personen die vallen onder subsidiaire bescherming (Kwalificatieverordening)

De Europese Commissie stelt voor om de Kwalificatierichtlijn te vervangen door een verordening die moet leiden tot uniforme beschermingsnormen en rechten voor vluchtelingen en personen die vallen onder subsidiaire bescherming.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 15 oktober 2018 werd het verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 11 en 12 oktober 2018 vastgesteld door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. In het verslag van het schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wordt o.a. gesproken over de Europese voorstellen met betrekking tot de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Europees

Op 28 juni 2017 heeft de commissie LIBE een rapport pdf icoon gepresenteerd voor eerste lezing door het Europees Parlement. Het besluit om interinstitutionele onderhandelingen in te gaan staat gepland op 5 juli 2018.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming en voor de inhoud van de verleende bescherming en tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen

document Europese Commissie

COM(2016)466 pdf icoon, d.d. 13 juli 2016

rechtsgrondslag

Artikel 78 (lid 2, onder a en b) en artikel 79 (lid 2, onder a) VWEU

commissie Eerste Kamer


beleidsterrein


verwante dossiersBehandeling Eerste Kamer

Op 24 april 2018 hield de commissie I&A/JBZ een nabespreking van het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V op 17 april 2018 en besprak de brief van de staatssecretaris d.d. 9 april 2018. De commissie is van mening dat haar vragen over de voortgang van de voorstellen inzake de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel voorlopig voldoende zijn beantwoord.

Op 17 april 2018 voerde de commissie I&A/JBZ mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V over de actuele stand van zaken van de zeven Europese wetgevingsvoorstellen inzake het GEAS en over de actieve onderhandelingsinzet van het kabinet in Brussel. Het mondeling overleg is online terug te zien.

Bij brief van 9 april 2018 informeerde de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de commissie I&A/JBZ over de actuele stand van zaken van de zeven Europese wetgevingsvoorstellen inzake het GEAS en over de actieve onderhandelingsinzet van het kabinet in Brussel op deze onderwerpen ter voorbereiding op het mondeling overleg op 17 april 2018.

Op 20 februari 2018 heeft een technische briefing plaatsgevonden over het GEAS. De commissie I&A/JBZ besloot tijdens haar vergadering op 20 februari 2018 om de staatssecretaris van J&V op 17 april 2018 uit te nodigen voor een mondeling overleg over de Europese voorstellen betreffende het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel.

Op 13 februari 2018 is een brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verstuurd inzake een verzoek voor een technische briefing en een mondeling overleg over het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel.

De commissie besloot op 6 februari 2018, op initiatief van het lid Stienen (D66), de staatssecretaris van J&V uit te nodigen voor een mondeling overleg inzake de Europese voorstellen in het GEAS-pakket. Voorts besluit de commissie een brief naar de staatssecretaris te sturen met het verzoek om de Kamer van tevoren per brief te informeren over de stand van zaken van deze voorstellen. De commissie verzoekt de staf een conceptbrief op te stellen, die op 13 februari 2018 ter vaststelling zal worden geagendeerd. De commissie besloot tevens een technische briefing te organiseren inzake het GEAS-pakket om beter inzicht te krijgen op de stand van zaken van de verschillende Europese voorstellen. De commissie wenst deze technische briefing vóór de Algemene Europese Beschouwingen van 13 maart 2018 te houden, waarbij de voorkeur uitgaat naar 20 februari 2018. De commissie besloot de verdere bespreking van het mondeling overleg en de technische briefing op 13 februari 2018 te agenderen.

Op 21 maart 2017 verzorgden de leden Oomen-Ruijten (CDA) en Stienen (D66) een mondelinge terugkoppeling van hun deelname aan de interparlementaire bijeenkomst "The third reform of the Common European Asylum System - up for the challenge" die op 28 februari 2017 plaatsvond in het Europees Parlement.

Op 7 maart 2017 besprak de commissie I&A/JBZ het mondeling overleg met de staatssecretaris van V&J over de herziening van GEAS en besloot de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel te blijven volgen en latere informatie van de staatssecretaris af te wachten. Op 21 maart 2017 zullen de leden Stienen (D66) en Oomen (CDA) terugkoppelen over de interparlementaire commissiebijeenkomst in Europees Parlement.

Op 21 februari 2017 hield de commissie I&A/JBZ een mondeling overleg met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel.

Op 7 februari 2017 besprak de commissie I&A/JBZ de ingekomen uitnodiging voor deelname aan de interparlementaire bijeenkomst op 28 februari 2017 over het GEAS, georganiseerd door de LIBE-commissie van het Europees Parlement. De leden Oomen (CDA) en Stienen (D66) zullen hieraan deelnemen. Ook besprak de commissie de uitkomsten van de besloten technische briefing door de Europese Commissie over het pakket GEAS II van 31 januari jl. De commissie besluit de uitkomsten van de technische briefing te betrekken bij het mondeling overleg over het GEAS met de staatssecretaris van V&J op 21 februari 2017.

Vertegenwoordigers van de Europese Commissie verzorgden op 31 januari 2017 door middel van videoconferentie een besloten technische briefing voor de commissie I&A/JBZ over het pakket GEAS II (E160025, E160026, E160027 en E160028).

Op 17 januari 2017 stemt de commissie I&A/JBZ in met een voorstel van de fractie van D66 tot het voorbereiden van een technische briefing door vertegenwoordigers van de Europese Commissie over het pakket GEAS II. De commissie verzoekt de ambtelijke ondersteuning de voorbereiding van de briefing ter hand te nemen en deze zo mogelijk vóór het mondeling overleg van 21 februari 2017 te doen plaatsvinden.

Op 6 december 2016 sprak de commissie I&A/JBZ het voornemen uit om na het kerstreces met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie mondeling overleg te voeren over de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel, dit overleg zal op 21 februari 2017 plaatsvinden.

Op 24 november 2016 stuurde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie antwoord. Op 29 november 2016 zal de commissie I&A/JBZ de brief naar verwachting bespreken.

Op 27 oktober 2016 is de brief inzake het tweede GEAS-pakket en een EU-hervestigingskader naar de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verstuurd.

Op 11 oktober 2016 vond inbreng voor schriftelijk overleg plaats inzake het tweede pakket herziening GEAS door de fracties van D66, GroenLinks en SGP. De brief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd voor instemming en voor eventuele aansluiting door fracties.

Op 13 september 2016 besprak de commissie I&A/JBZ dit voorstel samen met de andere twee voorstellen uit het tweede pakket van de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel en besloot inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 4 oktober 2016. Op 27 september 2016 besloot de commissie inbreng aan te houden tot 11 oktober 2016.

Dit voorstel staat voor procedure op de agenda van de commissie voor Immigratie en Asiel/ JBZ-Raad op 13 september 2016.


Behandeling Tweede Kamer

Op 15 oktober 2018 werd het verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 11 en 12 oktober 2018 vastgesteld door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. In het verslag van het schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wordt o.a. gesproken over de Europese voorstellen met betrekking tot de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Op 14 juni 2018 stelde de Tweede Kamer het verslag vast van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de integrale migratieagenda. In de brief van de staatssecretaris worden o.a. vragen beantwoord over de Procedureverordening.

Op 24 januari 2018 hield de Tweede Kamer een algemeen overleg over de JBZ-Raad op 25 en 26 januari 2018. Tijdens dit algemeen overleg werd ook gedebatteerd met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de stand van zaken met betrekking tot het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel.

Op 9 februari 2017 hield de Tweede Kamer het debat over de Staat van de Europese Unie 2017. Hier diende het lid Verhoeven een motie in over haast maken met een Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem. Op 14 februari 2017 werd de motie plenair aangenomen.

Op 16 januari 2017 stuurde de staatsscretaris van Veiligheid en Justitie een brief aan de Tweede Kamer inzake de positie van het kind in het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS). Deze brief is betrokken bij het algemeen overleg op 24 januari 2017 over de informele JBZ-Raad van 26-27 januari 2017.

Op 29 november 2016 is er plenair voor het formeel beëindigen van het parlementair behandelvoorbehoud gestemd.

Op 24 november 2016 stuurde de voorzitter van de commissie voor Europese Zaken een brief naar de voorzitter van de Tweede Kamer met het advies om het parlementair behandelvoorbehoud bij de GEAS voorstellen formeel te beëindigen met de volgende afspraken:

 • 1. 
  De Kamer wordt per brief geïnformeerd als de onderhandelingen over de onderdelen van het pakket zich bewegen in een richting die substantieel afwijkt van de Nederlandse inzet die met de Kamer is overeengekomen.
 • 2. 
  De Kamer wordt per brief geïnformeerd als er substantiële nieuwe elementen aan de voorstellen worden toegevoegd die in de Raad besproken worden.
 • 3. 
  De Kamer wordt in het bijzonder maximaal op de hoogte gehouden van het verloop van de onderhandelingen ten aanzien van:
 • de bepalingen over toegang tot sociale zekerheid in de Opvangrichtlijn;
 • de stimulans op doorprocederen in de Kwalificatieverordening;
 • aanpassingen in de Procedureverordening om terugkeer te bevorderen;
 • de waarborgen voor de positie van minderjarigen in de GEAS-voorstellen, in het bijzonder met betrekking tot grensdetentie en de toegang tot onderwijs;
 • toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt;
 • geldigheidsduur van verblijfsvergunningen;
 • de herbeoordeling van verleende bescherming;
 • het intrekken van de richtlijn tijdelijke bescherming.

Op 17 november 2016 hield de commissie voor Veiligheid en Justitie een algemeen overleg met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake (het behandelvoorbehoud op) het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel. Dit overleg werd aansluitend gehouden worden aan het algemeen overleg inzake de JBZ-Raad van 18 november 2016.

Op 27 oktober 2016 stuurde de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer met de informatie dat de commissie V&J heeft geadviseerd een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen op het tweede pakket voorstellen inzake het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel. Op 1 november 2016 is hier plenair mee ingestemd.

Op 4 oktober 2016 hield de commissie voor Veiligheid en Justitie een technische briefing inzake het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel. Na afloop van de technische briefing over het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel op 4 oktober 2016 wordt door middel van een e-mailprocedure besloten of op één of meer van de vier voorstellen een subsidiariteitstoets wordt uitgevoerd, met als inbrengtermijn 11 oktober 2016.

Op 30 september 2016 stuurde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een brief aan de Tweede Kamer met nadere informatie over het hervormingspakket van Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel en hun invloed op bepaalde bepalingen van de nationale Vreemdelingenwet.

Op 15 september 2016 stuurde de commissie voor Veiligheid en Justitie een brief aan de minister van V&J met het verzoek een technische briefing te houden inzake het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel.


Standpunt Nederlandse regering

De minister van Buitenlandse Zaken stuurde op 26 augustus 2016 het BNC-fiche aan de Kamer. Uit het BNC-fiche blijkt onder andere dat het kabinet positief over de subsidiariteit oordeelt. Het doel van dit voorstel is te waarborgen dat de asielaanvraag van een asielzoeker wordt beoordeeld volgens dezelfde criteria, ongedacht de lidstaat waar de asielzoeker zijn asielaanvraag heeft ingediend, om op die manier de verschillen weg te nemen tussen lidstaten in slagingskansen van een asielaanvraag.

Het kabinet staat positief tegenover het voorstel, maar is kritisch. Het verplichte kader dat het voorstel creëert voor het bereiken van meer harmonisatie onder de lidstaten, gaat niet verder dan hetgeen nodig is om dit te kunnen realiseren behoudens daar waar het voorstel na intrekking van de asielvergunning voorziet in een termijn van drie maanden waarin de asielzoeker op grond van een ander juridische basis legaal verblijf kan verwerven. Het kabinet meent dat het voorstel op dit onderdeel verder gaat dan nodig om de werkwijze omtrent het intrekkingen van verblijfsvergunningen te harmoniseren. Daarnaast wil het kabinet ook ruimte behouden voor de wijze waarop deze personen toegang krijgen tot integratiemaatregelen (artikel 38).

Daarnaast meent het kabinet dat de Commissie de correcte rechtsbasis heeft gekozen voor het instellen van een Kwalificatieverordening en voor het aanpassen van de richtlijn 2003/109/EU.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie stelt voor om de Kwalificatierichtlijn te vervangen door een verordening die moet leiden tot uniforme beschermingsnormen en rechten voor vluchtelingen en personen die vallen onder subsidiaire bescherming. De verordening bevat ook maatregelen ter bestraffing van secundaire bewegingen en asieltoerisme. Ook met betrekking tot de rechten en plichten voor sociale zekerheid en sociale bijstand van personen die internationale bescherming genieten stelt de verordening bepaalde criteria. Tot slot stelt de verordening dat de toegang tot bepaalde vormen van sociale bijstand afhankelijk kan worden gesteld van deelname aan integratiemaatregelen.

Het voorstel maakt deel uit van het tweede pakket in de herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel.


Behandeling Raad

Het Estse voorzitterschap heeft tijdens de JBZ-Raad van 7-8 december 2017 de stand van zaken weergegeven van de verschillende voorstellen inzake het Europees asielstelsel (GEAS).

Tijdens de JBZ-raad van 12-13 oktober 2017 zijn de voortgangsrapportages bij de voorstellen over het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) besproken en riep de Europese Commissie de lidstaten op om de herziening spoedig af te ronden.

Tijdens de Europese Raad van 22-23 juni 2017 bespraken de regeringsleiders de interne aspecten van migratie. De ER boog zich in dit kader wederom over de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS). Een herzien GEAS dient robuust en toekomstbestendig te worden ingericht, zodat het de Unie in staat stelt om adequaat te kunnen reageren op een hoge asielinstroom. De onderhandelingen zullen onder Ests voorzitterschap worden voortgezet.

Tijdens de JBZ-Raad van 8-9 juni 2017bespraken de ministers de voortgang van de onderhandelingen over de voorstellen van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel. De onderhandelingen zullen onder Ests voorzitterschap worden voortgezet.

Tijdens de JBZ-Raad van 27-28 maart 2017 bespraken de ministers een voortgangsverslag pdf icoon inzake de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en hervestiging, waaronder over dit voorstel.

Tijdens de informele JBZ-Raad van 26-27 januari 2017 is het gemeenschappelijk Europees asielstelsel aan bod gekomen. Dit agendapunt betrof een voortzetting van de discussie met betrekking tot effectieve solidariteit. De aanwezige Ministers voerden een constructieve discussie, die voornamelijk verkennend van aard was.

Tijdens de JBZ-Raad van 8-9 december 2016 werd een voortgangsverslag pdf icoon inzake dit voorstel besproken.

Tijdens de JBZ-Raad van 13-14 oktober 2016 gaf het Voorzitterschap een stand van zaken van de behandeling van dit voorstel.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 18 mei 2018 publiceerde de onderzoeksdienst van het Europees Parlement een briefing pdf icoon over de stand van zaken met betrekking tot het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Op 28 juni 2017 heeft de commissie LIBE een rapport pdf icoon gepresenteerd voor eerste lezing door het Europees Parlement. Het besluit om interinstitutionele onderhandelingen in te gaan staat gepland op 5 juli 2018.

In mei 2017 publiceerde het Onderzoeksbureau van het Europees Parlement een briefing pdf icoon inzake de voortgang van dit voorstel.

Op 17 oktober 2016 besprak de commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) van het Europees Parlement samen met het Slowaaks Voorzitterschap het voortgangsrapport van het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem.

De commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) is aangewezen als eerstverantwoordelijke commissie in het Europees Parlement. Europarlementariër Tanja Fajon van de Fractie van de Progressieve Allieantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement is als rapporteur aangewezen.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 2 november 2016 stuurde de Roemeense Senaat een opinie in het kader van de politieke dialoog inzake dit voorstel.

Op 5 oktober 2016 stuurde het Roemeense Parlement een opinie in het kader van de politieke dialoog inzake dit voorstel.

Op 30 september 2016 stuurde het Tsjechische Parlement een opinie inzake dit voorstel en de andere voorstellen over het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel naar de Europese Commissie.

De deadline voor subsidiariteitsbezwaren was 28 oktober 2016.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 11 juni 2018 publiceerde de Algemene Rekenkamer een rapport inzake de asielinstroom in Nederland tussen 2014 en 2016, waarbij ook wordt gesproken over het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Op 7 december 2016 stuurde de Commissie Meijers een notitie inzake dit voorstel en de andere voorstellen in het GEAS II-pakket. De Commissie Meijers steunt het doel om asielstelsels meer met elkaar af te stemmen, maar is niet overtuigd dat de voorstellen dit resultaat zullen hebben.

Op 11 november 2016 stuurde VluchtelingenWerk Nederland een afschrift van een brief pdf icoon aan de Tweede Kamer ten behoeve van het algemeen overleg van inzake Behandelvoorbehoud Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel van 17 november 2016.