E160009
  klaver icoon
Laatste revisie: 23-10-2018

E160009 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 2016/399 betreffende het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES)Om de technische wijzigingen van het inreis- en uitreissysteem te realiseren (zie dossier E160008) is een wijziging van de Schengengrenscode nodig, hierin voorziet dit voorstel. De wijzigingen houden in dat derdelanders toegang krijgen tot zelfbedieningssystemen en e-gates, zodat bepaalde stadia van het controleproces kunnen worden geautomatiseerd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 11 oktober 2016 besprak de commissie I&A/JBZ de brief van de staatssecretaris van V&J van 7 oktober 2016 met de beantwoording van vragen over het herzien pakket slimme grenzen. De commissie besloot de brief voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 9 december 2017 is de verordening (EU) 2017/2225 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 in verband met het gebruik van het inreisuitreissysteem (EES), bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (L327/1PDF-document).


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2016)196PDF-document, d.d. 6 april 2016

rechtsgrondslag

artikel 77 (lid 2, onder b), artikel 62 (lid 1 en 2, onder b) VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Implementatie

Op 9 december 2017 is de verordening (EU) 2017/2225 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 in verband met het gebruik van het inreisuitreissysteem (EES), bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (L327/1PDF-document).


Behandeling Eerste Kamer

Op 11 oktober 2016 besprak de commissie I&A/JBZ de brief van de staatssecretaris van V&J van 7 oktober 2016 met de beantwoording van vragen over het herzien pakket slimme grenzen. De commissie besloot de brief voor kennisgeving aan te nemen.

Op 7 oktober 2016 stuurde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie antwoord op de brief van 3 juni 2016 inzake het herzien pakket Slimme Grenzen.

Op 27 september 2016 heeft de commissie voor I&A/JBZ besloten een rappelbrief te sturen naar de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake de brief met vragen over het herziene pakket Slimme Grenzen van 3 juni 2016. De rappelbrief is op 28 september verstuurd.

Op 24 mei 2016 leverde de fractie van PvdA inbreng geleverd voor schriftelijk overleg. De fractie van VVD sluit zich bij deze vragen aan en leverden nog bijkomende vragen. De fractie van de SP en GroenLinks leverden eveneens inbreng. De brief werd op 3 juni 2016 verstuurd naar de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Op 17 mei 2016 gaven de fracties van VVD, GroenLinks en PvdA aan inbreng te willen leveren voor schriftelijk overleg op 24 mei 2016.

De commissie I&A/JBZ besloot op 12 april 2016 in schriftelijk overleg te treden met de regering over het Herzien pakket Slimme Grenzen. De leden van de fracties van de VVD en van GroenLinks leveren inbreng op 17 mei 2016.

De commissie Immigratie & Asiel/JBZ-Raad bespreekt dit voorstel tijdens de commissievergadering op 12 april 2016.


Behandeling Tweede Kamer

Tijdens het Algemeen Overleg van de commissie Veiligheid en Justitie op 6 juli 2016 over de JBZ-Raad van 9-10 juli 2016 is er over Slimme Grenzen gesproken.

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie besprak de procedure van deze mededeling op 13 april 2016, en heeft de mededelingen geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 21 april 2016 (onderwerpen op het terrein van vreemdelingen- en asielbeleid) op 20 april 2016.


Standpunt Nederlandse regering

Op 13 mei 2016 stuurde de regering een BNC-fiche aan de Kamer over het herziene Slimme Grenzen pakket. Uit het BNC-fiche blijkt onder andere dat het kabinet het herziene wetgevingspakket verwelkomt. Het kabinet is positief dat met het nieuwe voorstel EES de Europese Commissie rekening heeft gehouden met de verschillende wensen en zorgen die de lidstaten in de afgelopen twee jaar kenbaar hebben gemaakt. Het betrof onder andere de toegang van rechtshandhavingsdiensten tot het EES, de interoperabiliteit van het EES met het EU visuminformatiesysteem (EU VIS), bewaartermijnen en financiën.

De subsidiariteit wordt positief beoordeeld tegen de achtergrond van de Europese afspraken met betrekking tot vrij personenverkeer en de samenwerking in het kader van het Schengenaquis. De totstandkoming van een Europees breed in- en uitreissysteem kan niet worden gerealiseerd door de lidstaten afzonderlijk. Het kabinet onderschrijft dat afspraken hierover op Europees niveau moeten worden gemaakt.

De proportionaliteit van de voorstellen worden over het algemeen positief beoordeeld. Het kabinet is positief waar de voorstellen bijdragen aan versterking van het grensbeheer, de bestrijding van illegale immigratie en ernstige criminaliteit en terrorismebestrijding. Hoewel de kosten voor de voorstellen aanzienlijk lager liggen dan het eerdere voorstel EES heeft het kabinet toch nog een aantal vragen over de uitvoeringsaspecten in relatie tot de kosten. In dit verband acht het kabinet het van belang dat het EES niet alleen een registratiesysteem is maar dat op basis van de informatie uit het EES actief interventies in het kader van het toezicht worden uitgevoerd. Daarnaast zal het kabinet er op letten dat de voorstellen vanuit het perspectief van de privacy van de reiziger niet verder gaan dan noodzakelijk voor het bereiken van de doelstellingen van het slimme grenzen pakket.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Om de technische wijzigingen van het inreis- en uitreissysteem te realiseren (zie dossier E160008) is een wijziging van de Schengengrenscode nodig, hierin voorziet dit voorstel. De wijzigingen houden in dat derdelanders toegang krijgen tot zelfbedieningssystemen en e-gates, zodat bepaalde stadia van het controleproces kunnen worden geautomatiseerd.


Behandeling Raad

Op 30 november 2017 werd het wetgevingsvoorstel formeel aangenomen door de Raad en het Europees Parlement.

JBZ-Raad 27-28 maart 2017

Tijdens de Raad werd een voortgangsverslagPDF-document inzake het pakket Slimme Grenzen besproken.

Informele JBZ-Raad 26-27 januari 2017

De eerste dag van de Informele JBZ-Raad van 26-27 januari 2017 zal in het teken staan van migratie en grenzen. Een deel van de middagsessie staat specifiek in het teken van de bespreking van de diverse voorstellen ten aanzien van IT-systemen op het gebied van grensbeheer en veiligheid.

JBZ-Raad 8-9 december 2016

Tijdens de JBZ-Raad van 8-9 december 2016 werd een voortgangsverslag inzake dit voorstel besproken. De ministers belastten de EU ambassadeurs om het werk voort te zetten met het oog op het zo snel mogelijk instemmen met een mandaat voor de onderhandelingen met het Europees Parlement.

JBZ-Raad 13-14 oktober 2016

Tijdens de Raad werden de ministers op de hoogte gesteld van de stand van zaken van de bespreking van de voorstellen uit het Slimme Grenzenpakket. Het Slowaaks voorzitterschap zal proberen voor het einde van dit jaar een politiek akkoord met het Europees Parlement te bereiken.

Informele JBZ-Raad 7-8 juli 2016

Tijdens de Raad werd het slimme grenzen pakket door het Voorzitterschap ter sprake gebracht. Het Voorzitterschap zal zich richten op maatregelen in het Slimme Grenzen pakket om de visie van een betere en veiligere legale mobiliteit een stap dichterbij te brengen. Geavanceerde technologieën zijn essentieel voor de moderne grensbeheer. Op lange termijn zou 'slimme grenzen' ons in staat stellen om verder te gaan dan op een nationaal-gebaseerde risico-evaluatie, wat een conceptuele basis is van een visumbeleid, naar een risico-evaluatie dat is gebaseerd op de individuele kenmerken en de reisgeschiedenis van de migrant.

JBZ-Raad 21 april 2016

De Raad hield een oriënterend debat over deze commissiemededeling en het Pakket Slimme Grenzen. De ministers benadrukten dat de Slimme Grenzen voorstellen een solide basis vormen voor onderhandelingen in de Raad met het oog op het bereiken van een politiek akkoord tegen het einde van het jaar.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 30 november 2017 werd het wetsvoorstel formeel aangenomen door de Raad en het Europees Parlement.

Op 25 oktober 2017 stelde het Europees Parlement haar standpuntPDF-document in eerste lezing vast.

Op 27 februari 2017 stemde de commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) voor een ontwerpverslagPDF-document inzake het wetsvoorstel en werden de onderhandelingen met de Raad gestart.

Op 7 november 2016 publiceerde het Europees Parlement een onderzoeksrapportPDF-document inzake het herziene Slimme Grenzen pakket.

Op 9 mei 2016 werd het voorstel in behandeling genomen door de commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) van het Europees Parlement.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De Italiaanse Senaat heeft op 23 juni 2016 een opinie naar de Europese Commissie gestuurd inzake dit voorstel.

Het Portugese Parlement heeft op 22 juni 2016 een opinie gestuurd in het kader van het politieke dialoog inzake dit voorstel.

De deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar op dit voorstel was 28 juni 2016.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 19 april 2016 publiceerde de Commissie Meijers een notitie inzake het nieuwe Slimme Grenzen Pakket.


Alle bronnen