E160007
  klaver icoon
Laatste revisie: 23-10-2018

E160007 - Commissiemededeling over krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheidMet deze mededeling beoogt de Europese Commissie een strategie te ontwikkelen om de buitengrenzen beter te beschermen en de interne veiligheid te bevorderen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 11 oktober 2016 besprak de commissie I&A/JBZ de brief van de staatssecretaris van V&J van 7 oktober 2016 met de beantwoording van vragen over het herzien pakket slimme grenzen. De commissie besloot de brief voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Naar aanleiding van de Commissiemededeling over krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid publiceerde de Europese Commissie op 12 december 2017 twee ontwerpverordeningen om een kader te scheppen door middel waarvan interoperabiliteit van centrale EU-informatiesystemen op het terrein van migratie, grensbeheer en veiligheid wordt gerealiseerd (E180007).


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2016)205PDF-document, d.d. 6 april 2016

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 11 oktober 2016 besprak de commissie I&A/JBZ de brief van de staatssecretaris van V&J van 7 oktober 2016 met de beantwoording van vragen over het herzien pakket slimme grenzen. De commissie besloot de brief voor kennisgeving aan te nemen.

Op 7 oktober 2016 stuurde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie antwoord op de brief van 3 juni 2016 inzake het herzien pakket Slimme Grenzen.

Op 27 september 2016 heeft de commissie voor I&A/JBZ besloten een rappelbrief te sturen naar de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake de brief met vragen over het herziene pakket Slimme Grenzen van 3 juni 2016. De rappelbrief is op 28 september 2016 verstuurd.

Op 24 mei 2016 heeft de fractie van PvdA inbreng geleverd. De fractie van VVD sluit zich bij deze vragen aan en leverden nog bijkomende vragen. De fractie van de SP en GroenLinks leverden eveneens inbreng. De brief werd op 3 juni 2016 verstuurd naar de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Op 17 mei 2016 gaven de fracties van VVD, GroenLinks en PVDA aan inbreng te willen leveren voor schriftelijk overleg op 24 mei 2016.

De commissie I&A/JBZ besloot op 12 april 2016 in schriftelijk overleg te treden met de regering over het Herzien pakket Slimme Grenzen. De leden van de fracties van de VVD en van GroenLinks leveren inbreng op 17 mei 2016.

De commissie Immigratie & Asiel/JBZ-Raad bespreekt dit voorstel tijdens de commissievergadering op 12 april 2016.


Behandeling Tweede Kamer

Tijdens het algemeen overleg van de commissie Veiligheid en Justitie op 6 juli 2016 over de JBZ-Raad van 9-10 juli 2016 is er over Slimme Grenzen gesproken.

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie besprak de procedure van dit voorstel op 13 april 2016, en besloot dit voorstel te agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 21 april 2016 (onderwerpen op het terrein van vreemdelingen- en asielbeleid) op 20 april 2016.


Standpunt Nederlandse regering

Op 13 mei 2016 stuurde de regering een BNC-fiche aan de Kamer over het herziene Slimme Grenzen pakket. Uit het BNC-fiche blijkt onder andere dat het kabinet het herziene wetgevingspakket verwelkomt. Het kabinet staat positief tegenover de verbeterde inzet van informatiesystemen aan de buitengrenzen van Schengen zoals voorzien in de mededeling, ook voor EU-burgers. In het kader van de bestrijding van terrorisme en het tegengaan van criminaliteit alsmede identiteitsfraude is de optimale inzet van systemen als het Schengen Informatie System en de Lost and Stolen Travel Documents database van groot belang. De afweging in hoeverre dit uiteindelijk moet leiden tot een «Identity Repository» en een «Biometric Matching Service» die ook ingezet kan worden voor EU-burgers verdient nog nadere aandacht.

De subsidiariteit wordt positief beoordeeld tegen de achtergrond van de Europese afspraken met betrekking tot vrij personenverkeer en de samenwerking in het kader van het Schengenaquis. De totstandkoming van een Europees breed in- en uitreissysteem kan niet worden gerealiseerd door de lidstaten afzonderlijk. Het kabinet onderschrijft dat afspraken hierover op Europees niveau moeten worden gemaakt.

De proportionaliteit van de voorstellen worden over het algemeen positief beoordeeld. Het kabinet is positief waar de voorstellen bijdragen aan versterking van het grensbeheer, de bestrijding van illegale immigratie en ernstige criminaliteit en terrorismebestrijding. De proportionaliteit van de voorstellen die in het kader van de mededeling nog nader worden uitgewerkt kan op dit moment nog niet goed beoordeeld worden. Dit verdient wel aparte aandacht omdat een aantal voorstellen zich expliciet richt op alle EU-burgers. Het vastleggen en raadplegen van centrale databases met identiteits- en biometriegegevens van EU-burgers vergt een nadere afweging zodra deze concreter zijn uitgewerkt.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met deze mededeling beoogt de Europese Commissie een strategie te ontwikkelen om de buitengrenzen beter te beschermen en de interne veiligheid te bevorderen.

In de mededeling zet de Europese Commissie uiteen hoe door middel van de bestaande en toekomstige informatiesystemen het beheer van de buitengrenzen en de interne veiligheid in de EU kunnen worden versterkt. In de mededeling worden maatregelen beschreven die de werking en de interoperabiliteit van bestaande informatiesystemen moeten verbeteren, evenals mogelijke nieuwe systemen om informatieleemten op te vullen.

Om het werk te initiëren, heeft de Europese Commissie besloten een deskundigengroep voor IT-systemen en interoperabiliteit op hoog niveau in te stellen, waarin EU-agentschappen, nationale deskundigen en institutionele belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. Op basis van de werkzaamheden van die deskundigengroep zal de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad concrete ideeën voorstellen als input voor gezamenlijke discussies over de volgende stappen. In het kader van dit proces zal de Commissie ook om input vragen van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten die samenkomen binnen de Groep artikel 29.


Behandeling Raad

Er is overeenstemming bereikt in de Raad; de triloog zal binnenkort aanvangen. Inzet is om voor het einde van het Maltees voorzitterschap een politiek akkoord te bereiken.

JBZ-Raad 27-28 maart 2017

Tijdens de Raad werd een voortgangsverslag inzake Slimme Grenzen besproken.

Informele JBZ-Raad 26-27 januari 2017

De eerste dag van de Informele JBZ-Raad zal in het teken staan van migratie en grenzen. Een deel van de middagsessie staat specifiek in het teken van de bespreking van de diverse voorstellen ten aanzien van IT-systemen op het gebied van grensbeheer en veiligheid.

JBZ-Raad 13-14 oktober 2016

Tijdens de Raad werden de ministers op de hoogte gesteld van de stand van zaken van de bespreking van de voorstellen uit het Slimme Grenzenpakket. Het Slowaaks voorzitterschap zal proberen voor het einde van dit jaar een politiek akkoord met het Europees Parlement te bereiken.

Informele JBZ-Raad 7-8 juli 2016

Tijdens de Raad werd het slimme grenzen pakket door het Voorzitterschap ter sprake gebracht. Het Voorzitterschap zal zich richten op maatregelen in het Slimme grenzen pakket om de visie van een betere en veiligere legale mobiliteit een stap dichterbij te brengen. Geavanceerde technologieën zijn essentieel voor de moderne grensbeheer. Op lange termijn zou 'slimme grenzen' ons in staat stellen om verder te gaan dan op een nationaal-gebaseerde risico-evaluatie, wat een conceptuele basis is van een visumbeleid, naar een risico-evaluatie dat is gebaseerd op de individuele kenmerken en de reisgeschiedenis van de migrant.

JBZ-Raad 21 april 2016

De Raad hield een oriënterend debat over deze commissiemededeling en het Pakket Slimme Grenzen. De ministers benadrukten dat de Slimme Grenzen voorstellen een solide basis vormen voor onderhandelingen in de Raad met het oog op het bereiken van een politiek akkoord tegen het einde van het jaar.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In oktober 2016 publiceerde het Europees Parlement een onderzoeksrapportPDF-document inzake het herziene Slimme Grenzen pakket.

Op 15 april 2016 is besloten dat de commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) deze mededeling in behandeling zal nemen.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 17 mei 2016 stuurde het Tsjechische Parlement een opinie naar de Europese Commissie in het kader van het politieke dialoog.

Op 13 mei 2016 stuurde de Duitse Bondsraad een opinie naar de Europese Commissie in het kader van het politieke dialoog.

Op 14 april 2016 stuurde het Roemeense Parlement een opinie naar de Europese Commissie in het kader van het politieke dialoog.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 19 april 2016 publiceerde de Commissie Meijers een notitie inzake het nieuwe Slimme Grenzen Pakket.


Alle bronnen