JBZ-Raad (32.317); brief inzake geannoteerde agenda JBZ Raad 27 en 28 maart 2017 (EK, HJ). .

16 maart 2017
hoort bij ... E160053 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)
E160028 - Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herziening Opvangrichtlijn)
E160027 - Voorstel voor een verordening inzake uniforme beschermingsnormen en rechten voor vluchtelingen en personen die vallen onder subsidiaire bescherming (Kwalificatieverordening)
E160026 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een uniforme procedure in de Unie en tot intrekking van Richtlijn 2013/32/EU (Procedureverordening)
E160025 - Voorstel voor een verordening tot oprichting van een EU-hervestigingskader en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad
E160015 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van Eurodac (herschikking)
E160014 - Voorstel voor een verordening betreffende het asielagentschap van de Europese Unie
E160013 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van de Dublin III-verordening
E160009 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 2016/399 betreffende het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES)
E160008 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en gegevens over weigering van toegang ten aanzien van derdelanders die de buitengrenzen van de EU overschrijden
E150047 - Voorstel voor een verordening inzake de Europese Grens- en Kustwacht en tot intrekking van verordening (EG) Nr. 2007/2004, verordening (EG) Nr. 863/2007 en raadsbesluit 2005/267/EG
E150042 - Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie