E100074
  klaver icoon
Laatste revisie: 08-09-2016

E100074 - Groenboek over de toekomst van de BTW; Naar een eenvoudiger, solider en efficiënter btw-stelselHet groenboek beoogt een discussie te entameren over de toekomst van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) binnen de EU. De Europese Commissie vraagt respondenten te reageren op mogelijke oplossingen ten aanzien van problemen die zich volgens de Commissie voordoen op het gebied van de BTW.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Naar aanleiding van een algemeen overleg in de Tweede Kamer op 25 mei 2011 en een verzoek van de Tweede Kamer op 31 mei 2011 bood de staatssecretaris van Financiën de Kamers op 14 juni 2011 een aangepaste, definitieve kabinetsreactie aan die naar de Europese Commissie verstuurd is. 

Europees

Op 13 oktober 2011 vond een plenair debat plaats in het Europees Parlement over het verslag van de commissie voor economische en monetaire zaken en werd een resolutie aangenomen over de toekomst van de BTW.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)695PDF-document, d.d. 1 december 2010

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Op basis van het wekelijks overzicht met nieuwe Europese Commissievoorstellen heeft de commissie Financiën op 7 december 2010 besloten dat zij onderhavig groenboek voor procedure wil agenderen in de eerstvolgende vergadering.

Tijdens de commissievergadering op 14 december 2010 heeft de commissie Financiën besloten het groenboek opnieuw voor procedure te agenderen op 18 januari 2011.

Na uitstel werd op 8 februari 2011 het leveren van inbreng aangehouden tot 15 maart 2011. Op deze datum besloten de fracties van het CDA, SP en PvdA dat zij inbreng leveren voor een brief aan de regering.

Op 29 maart 2011 werd een brief verstuurd namens de fracties van CDA, PvdA en SP met vragen en opmerkingen waaronder vragen over de BTW-aftrek, tariefharmonisatie en compliancekosten.

In de kabinetsreactie (zie paragraaf standpunt Nederlandse regering ) die op 26 april 2011 werd aangeboden laat de staatssecretaris van Financiën onder andere weten dat ten aanzien van de compliancekosten in het groenboek is aangegeven dat de btw -nalevingskosten voor een groot aantal transacties binnen de EU kunnen worden verlaagd als transacties tussen gelieerde ondernemingen of goederenleveringen tussen bijkantoren zouden worden geacht buiten het toepassingsgebied van de btw te vallen, of als het territoriale toepassingsgebied van btw -groepen (fiscale eenheden) zou worden uitgebreid.

De Europese Commissie heeft daarbij al aangegeven dat wel moet worden gegarandeerd dat een dergelijke stap geen oneerlijke voordelen zou creëren voor grote bedrijven ten opzichte van kleinere, of de deur zou openzetten voor nieuwe vormen van belastingontduiking of -ontwijking. Op dat punt kleven zeker grote haken en ogen aan een dergelijke maatregel. Deze problemen liggen op het vlak van de financiële gevolgen voor de lidstaten, de uitvoering en de wettelijke inbedding van één onderneming met onderdelen in verschillende lidstaten. Voor deze problemen is op voorhand nog geen oplossing.

Tijdens de commissievergadering op 10 mei 2011 werd de kabinetsreactie besproken en voor kennisgeving aangenomen.

Naar aanleiding van een algemeen overleg in de Tweede Kamer op 25 mei 2011 stuurde de staatsecretaris van Financiën op 30 mei 2011 een aangepaste kabinetsreactie naar de Kamer. Vervolgens is ook deze aangepast naar aanleiding van een verzoek van de Tweede Kamer van 31 mei 2011 en heeft de staatssecretaris op 14 juni 2011 de definitieve kabinetsreactie aangeboden aan de Eerste Kamer.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie Financiën heeft op 19 januari 2011 besloten dat zij de staatssecretaris van Financiën zou verzoeken de conceptkabinetsreactie uiterlijk 1 mei 2011 aan de Kamer te sturen.

Op 25 mei 2011 vond een algemeen overleg plaats met de staatssecretaris van Financiën over het groenboek inzake de toekomst van de BTW. Naar aanleiding hiervan stuurde de staatssecretaris een aangepaste kabinetsreactie naar de Kamers op 30 mei 2011 (zie paragraaf behandeling Eerste Kamer ). Vervolgens is ook deze kabinetsreactie op verzoek van de Tweede Kamer nog een keer aangepast.


Standpunt Nederlandse regering

De regering heeft op 26 april 2011 haar conceptkabinetsreactie naar beide Kamers gestuurd.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het groenboek beoogt een discussie te entameren over de toekomst van de BTW binnen de EU. De Europese Commissie vraagt respondenten te reageren op mogelijke oplossingen ten aanzien van problemen die zich volgens de Commissie voordoen op het gebied van de BTW. De Commissie zal op basis van de ontvangen feedback nadere voorstellen presenteren om tot een "stabieler, solider en efficiënter BTW-stelsel" te komen.

Aanleiding voor het groenboek is volgens de Commissie de constatering is dat het huidige stelsel niet langer zou voldoen aan de behoeften van een moderne, op technologie gebaseerde diensteneconomie. Het stelsel zou onnodige kosten en lasten voor de belastingplichtigen en de belastingdiensten veroorzaken en de goede werking van de interne markt belemmeren. Daarnaast zou het door interne tekortkomingen kwetsbaar voor fraude en belastingontduiking zijn.

Onderwerpen in het groenboek hebben onder meer betrekking op:

 • de eventuele herziening van de basisbeginselen van het huidige BTW-stelsel;
 • de vraag of goederen en diensten moeten worden belast in de lidstaat van oorsprong of op de plaats van bestemming;
 • de vraag of verlaagde tarieven vandaag de dag nog relevant zijn;
 • de neutraliteit van aftrekregels;
 • de vraag of en hoe het systeem fraudebestendiger kan worden gemaakt en hoe de administratieve rompslomp bij BTW-transacties kan worden verminderd;
 • verbetering van de inning van de BTW.

 • PDF-document Groenboek Europese Commissie - COM(2010)695
  1 december 2010
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2010)1455
  1 december 2010

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 13 oktober 2011 heeft het Europees Parlement gedebatteerd over het verslag van de commissie voor economische en monetaire zaken en een resolutie aangenomen.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) roept via haar website woningcorporaties op te reageren op de raadpleging van de Europese Commissie. Als de raadpleging leidt tot een wetsvoorstel waardoor het lage btw-tarief afgeschaft wordt, zou dit grote consequenties hebben voor de woningcorporaties. De kosten van de bouw en renovatie van sociale woningbouw gaan dan omhoog.


Alle bronnen