E140017
  klaver icoon
Laatste revisie: 23-07-2014

E140017 - Commissiemededeling met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidssystemenHet vermogen van de lidstaten om iedereen hoogwaardige gezondheidszorg te blijven bieden, zal afhangen van de veerkracht van gezondheidsstelsels. Bovendien moeten de gezondheidsstelsels ook kosteneffectief en vanuit begrotingsoogpunt houdbaar blijven. In deze mededeling zet de Europese Commissie haar initiatieven uiteen om lidstaten hierbij te ondersteunen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie VWS heeft op 8 juli 2014 de reactie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 3 juli 2014 besproken en voor kennisgeving aangenomen. 

Europees

Op 4 april 2014 publiceerde de Europese Commissie de Mededeling over effectieve, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidssystemen.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2014)215PDF-document, d.d. 4 april 2014

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie VWS heeft op 8 juli 2014 de reactie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 3 juli 2014 besproken en voor kennisgeving aangenomen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) reageerde op 3 juli 2014 op de brief van 25 juni 2014.

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelde op 24 juni 2014 een brief aan de regering vast. De brief werd op 25 juni 2014 verstuurd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de brief verzoekt de commissie de regering uiterlijk 4 juli 2014 te reageren.

Op 10 juni 2014 leverde de commissie VWS inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. Een conceptbrief werd op 17 juni 2014 besproken en zal op 24 juni 2014 worden vastgesteld.

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besprak op 27 mei 2014 de procedure voor behandeling. De commissie besloot om op 10 juni 2014 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering over de Commissiemededeling.

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloot op 15 april 2014 de mededeling in behandeling te nemen en het voorstel verder te bespreken na ontvangst van het regeringsstandpunt (BNC-fiche). De Kamer ontving het BNC-fiche op 16 mei 2014.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie voor Volkgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloot op 28 mei 2014 het BNC-fiche te agenderen voor het algemeen overleg over de EU-Gezondheidsraad op 18 juni 2014 .


Standpunt Nederlandse regering

Het BNC-fiche werd op 16 mei 2014 aan de Kamer gezonden. Hieruit blijkt onder meer dat Nederland het belang van toekomstbestendige gezondheidssystemen en de gemeenschappelijke uitdagingen die de lidstaten hierin de komende jaren hebben onderschrijft. Het neemt de mededeling ter kennisgeving aan. De mededeling biedt een helder overzicht van de initiatieven die de afgelopen jaren zijn genomen om de duurzaamheid van de gezondheidssystemen te waarborgen en de resultaten die daarmee zijn geboekt. De meeste initiatieven sluiten goed aan op het beleid dat Nederland zelf voert

Wat het kabinet betreft kan het uitwisselen van ervaringen winst opleveren voor alle lidstaten en waar het grensoverschrijdende problematiek betreft is verdere samenwerking, mogelijk ondersteund door de Europese Commissie, gewenst. Echter, het is van belang om de diversiteit van de inrichting van de zorgstelsels in de verschillende lidstaten te benadrukken. Het kabinet zal de ontwikkelingen op dit gebied met belangstelling blijven volgen, ondersteunen waar mogelijk maar bij nieuwe voorstellen ook waakzaam zijn op de verdeling van de verantwoordelijkheden hierbij.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het vermogen van de lidstaten om iedereen hoogwaardige gezondheidszorg te blijven bieden, zal afhangen van de veerkracht van gezondheidsstelsels. Bovendien moeten de gezondheidsstelsels ook kosteneffectief en vanuit begrotingsoogpunt houdbaar blijven. In deze mededeling zet de Europese Commissie haar initiatieven uiteen om lidstaten hierbij te ondersteunen.

De klemtoon zal liggen op methoden en instrumenten die de lidstaten in staat stellen de doeltreffendheid, toegankelijkheid en veerkracht van hun gezondheidsstelsels te verbeteren, in overeenstemming met de hervormingsaanbevelingen aan de lidstaten in het kader van het Europees semester. De lidstaten worden tevens aangemoedigd om gebruik te maken van de Europese financieringsinstrumenten om de aanbevolen hervormingen uit te voeren.

De ondersteuning ten aanzien van de versterking van de doeltreffendheid zal gericht zijn op prestatiebeoordeling van gezondheidsstelsels ("health systems performance assessment/ HSPA"), de patiëntveiligheid en de integratie van zorg. Het verruimen van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg kan worden bereikt door het beter plannen van de toekomstige behoefte aan gezondheidswerkers, een kosteneffectief gebruik van geneesmiddelen en een optimale uitvoering van Richtlijn 2011/24  (betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg). Ondersteuning van "health technology assessment / HTA)" en e-gezondheidszorg en de mogelijke invoering van een Europees systeem voor  gezondheidsinformatie kan ten goede komen aan de veerkracht van de gezondheidsstelsels.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen