JBZ-Raad (32.317); brief van de minister en de staatssecretaris van V&J over de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 26 en 27 januari 2017 (EK, HH). .

19 januari 2017
hoort bij ... E160053 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)
E160028 - Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herziening Opvangrichtlijn)
E160027 - Voorstel voor een verordening inzake uniforme beschermingsnormen en rechten voor vluchtelingen en personen die vallen onder subsidiaire bescherming (Kwalificatieverordening)
E160026 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een uniforme procedure in de Unie en tot intrekking van Richtlijn 2013/32/EU (Procedureverordening)
E160025 - Voorstel voor een verordening tot oprichting van een EU-hervestigingskader en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad
E160009 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 2016/399 betreffende het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES)
E160008 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en gegevens over weigering van toegang ten aanzien van derdelanders die de buitengrenzen van de EU overschrijden
E160007 - Commissiemededeling over krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid
E150010 - Commissiemededeling: Een Europese migratieagenda
E130041 - Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bijlage